پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

برچسب ها:
منابع انسانیمديريت منابع انسانیکارمندانتعليم وتربيتانسانآموزش و پرورشاسلام استاندارد

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

دسته بندي : خدماتی و آموزشی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکيده:انسان، موجود آراسته به خرد،توانمنداست تامرزهای انديشه رادرنوردد،جهانی رابه خدمت خويش گمارد وبه مرتبه خليفه اللهی راه يابد.دراين ميان رسالت کسانی که وظيفه تعليم وتربيت اورابر عهده دارند تا به سرچشمه فضيلت رهنمون گردد بسيارسنگين است. نهادآموزش و پرورش باسرمايه های بی بديل که دراختياردارد،بازتابان علم،اخلاق و ارزش برای افراد است.بنابراين لازم است که تمامی تلاشهابه اصلاح ماهيت ونحوه عملکرداين سازمان به منظوردستيابی به شيوه های مطلوب فراگيری معطوف گردد.استاندارد سازی نيروی انسانی درآموزش وپرورش گامی موثروارزشمنددرراه رسيدن به اين هدف می باشدوکارآمدترين روش دستيابی به استانداردها،بهره مندی ازراهکاريي است که دين مقدس اسلام ارائه می نمايد.سخن آغازين:انسان يگانه وجودقابل درهستی(۱) وصاحب مقام عقل،خاسته ازوجودواجب وبازرونده به سوی اوست.(۲) احدی الثقلين وسرچشمه علم ومعرفت ازاوتجلی می يابد(۳) ونمايشگربرترين و کاملترين وجودهستی است.تحقق بخش فلسفه آفرينش(۴) ،زبده وعصاره عالم ودرخوددارنده جهان ماده ومعنی است،خزانه علوم ومظهرتام«علم آدم الأسماءکلها»(۵) ودارای مقام جانشينی الهی.(۶)واين انسان کمال خواه است وکمال دوست،پاک نهادوگريزان ازآلودگی ها،ضابطه پذيرو قانونمند،يادگيرنده وتربيت پذير،راه جوی،راه رو وراهبرخواه،جويای معرفت وپويای راه فلاح ورستگاری.اونفخه ای ازروح خداونداست(۷) بااستعدادی وافروتوانمندی های گوناگون که بارسنگين امانت پروردگاررابردوش دارد.(۸)انسان دارای مشخصه اراده واختيار(۹) است که ازجانب خداوندسبحان به اوافاضه شده  ودر پرتواين اين موهبت الهی بابهره مندی ازنيروی انديشه درمسيرترقی وتکامل قدم نهاده وبا اراده قوی نيروهای خدادادی راکه دروجودش خفته ونهفته است به خيزش وا  می دارد.اودراين جهان برای به بارنشاندن استعدادبی پايان خودزمان چندانی دراختيار ندارد. بنابراين توجه به اووآنکه اورامی پرواندبسيارضرورمی نمايد.هيچ بخردی برخودروانمی داردکه دراين مهم به ديده ترديدبنگرد،همگی مامعترفيم که افراد بشربسيارتواناتروکاراترازآنندکه رخ می نمايانند.هرانسانی درگذران عمرخودپاره قابل توجهی ازآن رادرمدرسه به سرمی بردونهادی مقدس ووالابه نام آموزش وپرورش عهده دارتعليم وتربيت اومی باشدتادرجه درجه پلکان معرفت رادرنوردد؛ به رشدوبالندگی دست يافته ونهال آدميتش برومندگردد.اين نهاد با طيف وسيعی ازانسانها درقالب کودک،نوجوان وجوان با استعدادهای وافر وسرشارمواجه است که توانمندنددرپرتوتعاليم معلمان وادب پروران شايسته وفرهيخته سرنوشت جديدی را برای جامعه وتاريخ خودرقم زنند.مسئوليت نظام آموزش اسلامی آن است که نيروهای لازم رابه منظوررساندن جامعه به هدف انبياء تربيت نمايد.مسلماً برای رسيدن به اين هدف بايستی دستورالعملهايی ارائه شود که برپايه ديدگاه مکتب وحی وآموزه های پيامبراکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) وسخنان گوهرمندمعصومين(علیه السلام) باشد که به انسان به عنوان موجودی الهی نظرمی افکنند.درباره استانداردمنابع انسانی به ويژه درنظام تربيتی جمهوری اسلامی ايران سخن بسيار است.اين نوشتارمی کوشدتاباتأکيدبرنگرش انسان شناختی اسلام ضرورتهايی راکه در تدوين استانداردهای منابع انسانی کشوربايسته توجه است خاطرنشان کند.به نظرنگارنده اصول استانداردهای آموزشی وپرورشی رامی توان ازدرون متون دينی به دست آورد.استانداردهايی که قلمرووکاربردی بسيارگسترده دارند،نيازبه تصحيح وبازنگری ندارند،زيراکه مصون ازخطاواشتباه اند.البته نيازمندشکوفايی وزنده گردانيدن  می باشندو اگرتلاش دست اندرکاران تعليم وتربيت چون نهادآموزش وپرورش، خانواده، حکومت و جامعه درقالب همين اصول باشدارائه استانداردمناسب برای هرمنطقه ازکشور اسلامی با تنوع زيست محيطی وفرهنگهاوتنوع نيازهاوتهيه ابعادکميتی واستانداردهای کالبدیدرهرمکان کاردشواری نخواهدبود.درپايان به برخی ازاين اصول استانداردی اشاره خواهدشد.استانداردهای منابع انسانی:استاندارد(۱۰) به مفهوم معيار،مقياس،قاعده،ابزاريامدل سنجش واستانداردسازی به معنای سنجش وقياس،به صورت اسم وصفت استفاده می شود.(۱۱)همچنين به معانی:سطح کيفيت،سطح ويژه کيفيت،وسيله ای که برای تست کردن واندازه گرفتن به کارمی رود،آنچه که به صورت يک قاعده صحيح ازطرف عموم پذيرفته شده و همه چيزمی بايست مانندآن شود،می آيد. (۱۲)منابع انسانی رادرساده ترين بيان می توان باشاخص هايی چون:سرمايه انسانی،مهارتها، عملکرد،تخصص،فکروانديشه کارکنان واعتبارهرسازمان تعبيرکرد.استانداردمنابع انسانی درواقع به مفهوم الگوومنش برگزيده برای انديشه،رفتاروعملکرد انسان درسازمان وروش صحيح تعامل وبرخورداودرمناسبات وروابط انسانی است که در قالب مجموعه ای ازبايدهاونبايدها،همسووهماهنگ بااهداف وارج نهاده های هرجامعه ونظام طرح ريزی می شود.هرنظام وسازمانی برپايه مبانی،سياستهاوديدگاههای خودوباتوجه به سرمايه انسانی که دراختياردارداستانداردهايی رابرای نيروهاوکارکنان خوددرنظرمی گيردکه افراد  می بايست آنرابه مثابه مدل ونمونه ای سرمشق خودقراردهند.دررويکرداسلامی هدف ازارائه وتدوين استانداردهای منابع انسانی رسيدن ورساندن انسان به اوج معرفت ونيک سرشتی است که تمامی اهداف وآرمانهاوعملکردهابدان سو بازگشت می کند.درلسان اهل بيت(علیه السلام) الگوی انسان استاندارديااستانداردانسانی چنين بيان می شود:«انسان کامل وخوب کسی است که هوای نفس خودراتابع امرخداوندقراردهدونيروهايش را درراه رضايت خداصرف کند.ذلت وخواری همراه باحق راازعزت درراه باطل نزديکتربه عزت ابدی بداند،چنين انسانی بهترين انسان است پس به اوتمسک جوييدوبه راه وروش او اقتدا کنيد.»(۱۳)انسان شناسی پيش نيازاستانداردسازی منابع انسانی:انسان وابعادوتجليات وجودی او،هويت واقعی ورازهای نهفته دراوبه عنوان محوری ترين بحث درمباحث منابع انسانی بايسته واکاوی وبررسی است: «کوشش اساسی وتمرکزقوای دماغی يک محقق درتحليل وبررسی انسان درهرقلمروزندگی که باشدمتوجه خود «من» آن انسان است که موردتحقيق قرارگرفته است.اگرمحقق توانست وضع وموقعيت واقعی انسان موردبررسی خودراکشف کند، نود درصدکارخودراانجام داده است.ده درصدديگررامی تواندبدون زحمت زياددرک و دريافت نمايدوبالعکس.مادامی که محقق ازکشف جوهروپديده های بنيادين«من»انسان ناتوان بوده باشدهراندازه هم که معلومات اودرباره بيرون از«من»مفروض فراوان بوده باشد نخواهد توانست نظرقاطعانه ای رادرباره اوابرازنمايد.»(۱۴)هرگونه تصميم گيری درباره انسان،شناخت عوامل موثردرتوانمندسازی،همچنين موانع توسعه وی،مستلزم تحصيل شناخت کامل ازاوست وبدون درک ابعادوجودی انسان هرگز نمی توان برنامه ای منظم برای استانداردسازی سرمايه انسانی درسازمانهامدون نمود.مفاهيمی چون توسعه منابع انسانی،رهبری،وجدان کاری،کنترل ونظارت نيروی کار،افزايش بهره وری،افزايش خلاقيت وابتکار،بهبودمداوم،افزايش تعهدکارکنان،دخيل بودن افراد،همه و همه بدون درنظرگرفتن شخص انسانی ونيازهای اساسی اوقابل فهم نخواهدبود.منابع انسانی آموزش وپرورش:منابع انسانی درهرسازمان ونهادی ازجايگاه ويژه ای برخورداراست وبه عنوان بارزترين و اصلی ترين عامل موثردرکارآيی واثربخشی فرآيندهاودرنهايت رشدوتوسعه سازمانی موردتوجه است.به ويژه سازمان آموزش وپرورش که به عنوان بخش اساسی ميراث فرهنگی کشور،ارتباط مستقيم باتعقل وانديشه انسانهاداشته ووظيفه انتقال آموزه های تربيتی،ارزشهاوهنجارهای اجتماعی وارتقاء سطح مهارتهاودانش مردم رابه عهده دارد.نيروی انسانی آموزش ديده درآموزش وپرورش هم نهاده ای درجريان تعليم وتربيت وهم ستانده اين جريان برای سايرعملکردهای توليدی وخدماتی جامعه است،کمبودنيروی کار ماهرومتخصص ازموانع مهم رشدوتوسعه اقتصادی درکشورهای درحال توسعه است که می توان بابرنامه ريزی صحيح آموزشی اين کمبودراپيش بينی کرده واقدامات لازم به منظوررفع آنراتدارک ديد.(۱۵) سرمايه انسانی محوربسياری ازتحقيقات دراقتصادآموزش وپرورش است.اين مفهوم در سايرشاخه های اقتصادنيزکه درمواردی بااقتصادآموزش وپرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده ودرتحليل سياستهای بازاروبه کارگيری شاخصهای اکتساب وتوزيع درآمد مورداستفاده قرارمی گيرد.(۱۶)مطالعات تطبيقی:ضرورتها وچالشها:درمطالعات وبررسی های تطبيقی که به منظوردستيابی به استانداردهاصورت می گيرد سزامندآنکه الگوهای ارائه شده ازسوی ديگران رامحک زده وباشناسايی نقطه های جدايی وپيوندبرخوردفعالانه وگزينشی داشته باشيم،زيرااگرچه برخی ازاستانداردهابراساس نيازهای مشترک تمامی انسانها بوجودآمده امابسياری ازآنهاوابسته به تعاريف خاص  آنها درهرکشورمی باشد که با تعريف آن درکشورديگرمتفاوت است.(۱۷)مهمترآنکه بسياری ازشاخص هايی که ديگران درنظرداشته انددرراستای نيازهای ويژه فرهنگ ونظام اقتصادی وسياسی حاکم برآن کشورهاست وچه بساالگوگيری ازآن مارا گامهابه قهقرابرگرداند.مثلاً: نظامی که انسان راموجودی مادی می پنداردوصرفاً وی رابه عنوان ابزاری در خدمت سازمان می شناسدوهيچ توجهی به نيازهاوآرمان های معنوی وباورهای وی ندارد،تنها دربستراجتماعی وفرهنگی خاص خودمفهوم می يابدونمی تواندمدلی کارآمد برای تدوين استاندارددرنظام آموزش اسلامی باشد.مسلماً همخوانی باچنين نظامی در تدوين استانداردهای منابع انسانی چالش برانگيزخواهدبود.(۱۸) به منظوردرک بهتراين مطلب مقايسه ای مفهوم شناختی ميان دونظام آموزشی اسلام و غرب داشته ونقطه های جدايي آن دورابرجسته می نماييم.نظام آموزشی اسلام:نظام تربيتی اسلام نظامی مستقل است وبخش عمده فلسفه اسلام رافلسفه آموزش و پرورش تشکيل می دهد.تکنيکهای تعليم وتربيت اسلام درکليه معارف اسلامی پراکنده است. آموزش وپرورش اسلامی دارای اصول،مبانی ومتدمشخص ومخصوص به خوداست وبر اساس متافيزيک واعتقادبه اصول دين وپايه های انسانيت استواراست.توحيدونزديکی به خداوجلب رضايت او،رعايت وجدان ورعايت حقوق سايرافرادوعشق وعلاقه به ديگران   پايه های اصول معنوی سيستم آموزش دراسلام می باشدکه منطق وتعقل،احساس وتجربه ازمشخصات آن است.(۱۹)درنظام آموزش اسلام مقصودازتعليم وتربيت آن است که زمينه ای مناسب برای رشد جسمی،روحی وعقلی کودکان فراهم آيد ومهمترين وظيفه سازمان آموزش وپرورش به عنوان متولی تعليم وتربيت،پرورش بنده صالح است.دانش آموزدرمدرسه اسرارورموزحاکم برجهان رامی آموزد تا نيک وبد راازهم باز شناسد،غرايزوقوای درونی خودراتعديل کند.شخصيت خودرادرابعادروحی،عقلی واجتماعی رشد داده وهويت واستقلال فرهنگی خودرابازيابد.نظام آموزشی غرب:نظام آموزشی غرب برپايه اقتصاداستواراست وهرگونه تصميم گيری نظامهای آموزشی زيرنظردنيای اقتصادمی باشدوآموزش درخدمت پيشبرداهداف سرمايه داری است.

دسته بندی: خدماتی و آموزشی

تعداد مشاهده:
394
مشاهده

کد فایل:30909
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۲۵
حجم فایل ها:2966

اشتراک گذاری:

 قیمت:

4,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
منابع انسانیمديريت منابع انسانیکارمندانتعليم وتربيتانسانآموزش و پرورشاسلام استاندارد

 • بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس

  بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس برچسب ها: شرکتهای گروه مدیریت سود بازده سهام و شرکت اصلیپایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي…

 • پیشینه و مبانی نظری نظریه ی مثلثی عشق و معیارهای ازدواج موفق

  پیشینه و مبانی نظری نظریه ی مثلثی عشق و معیارهای ازدواج موفق دانلود پیشینه و مبانی نظری نظریه ی مثلثی عشق و معیارهای ازدواج موفق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • مباني نظري نظریه های جرات ورزی

  مباني نظري نظریه های جرات ورزی دانلود مباني نظري نظریه های جرات ورزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعریف جرأتورزی از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، همواره در تلاشاست تا مهارتهایی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خشكسالي در استان هرمزگان

  دانلود پاورپوینت با موضوع خشكسالي در استان هرمزگان برچسب ها: مقاله پایش پدیده خشکسالی در استان هرمزگانپهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان با استفاده از روش های آماریشدت خشکسالی در هرمزگانخشکسالی کشور رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خشكسالي…

 • نانو تکنولوژی در معماری

  نانو تکنولوژی در معماری دانلود نانو تکنولوژی در معماری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست نانو از دیدگاه معماریتاریخچه فناوری نانوفناوری نانو از لحاظ علمیشیشه از جنس نانوکاربرد این شیشه هامزایای استفاده از…

 • تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري

  انگیزش,تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري,نیاز دانلود فایل اصلی تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري از سایت دانلود فایل تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش…

 • پروپوزال بررسی علل عدم تمایل دانش آموزان به یادگیری درس تاریخ

  پروپوزال بررسی علل عدم تمایل دانش آموزان به یادگیری درس تاریخ,تاریخ,یادگیری دانلود فایل اصلی پروپوزال بررسی علل عدم تمایل دانش آموزان به یادگیری درس تاریخ از سایت دانلود فایل پروپوزال بررسی علل عدم تمایل دانش آموزان به یادگیری درس تاریخ…

 • مبانی نظری مشکل املایی و دیکته نویسی دانش آموزان (فصل دوم)

  ادبیات نظری مشکل املایی و دیکته نویسی دانش آموزان,پیشینه نظری مشکل املایی و دیکته نویسی دا,چارچوب نظری مشکل املایی و دیکته نویسی دانش آموزان,فصل دوم پایان نامه مشکل املایی و دیکته نویسی دانش آموزان,مبانی نظری مشکل املایی و دیکته نویسی…

 • بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

  بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا برچسب ها: پروژه بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجاپایان نامه بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجامبانی نظری بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب…

 • تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش

  تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش برچسب ها: مدارس هوشمند فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT فن آوری آموزشی سبک های یادگیری کلب سبک ( همگرا واگرا جذب کننده و انطباق…

 • مجموعه تم پاورپوینت برای رشته محیط زیست

  مجموعه تم پاورپوینت برای رشته محیط زیست دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته محیط زیست دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته محیط زیست قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع…

 • فایل پاورپوینت ایمنی درعمليات ساختمانی

  فایل پاورپوینت ایمنی درعمليات ساختمانی برچسب ها: دانلود پاورپوینت ایمنی درعمليات ساختمانیایمنی درعمليات ساختمانیتجهيزات و ماشين آلات ساختمانيﺍﯾﻤﻨﯽ دﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ مصالح ایمنی در عملیات خاکیایمنی قالب بندیایمنی داربستهاپاورپوینت ایمنی درعمليات ساختمانیآشنایی با ایمنی درعمليات ساختمانی رفتن به سایت…

 • بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی

  بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی برچسب ها: اختلال اضطراب اجتماعیعزت نفس ضمنیترس از ارزیابی منفی ضمنی IATشرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ایتحقیق بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر…

 • بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

  بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده برچسب ها: پروژه بررسی عدم تقارن اطلاعات تحقیق بررسی مدیریت سود مقاله حسابداری صندوق های سرمایه گذاریبررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی…

 • فایل پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده

  فایل پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده برچسب ها: دانلود پاورپوینت اصول طراحی مسیر پیادهپاورپوینت اصول طراحی مسیر پیادهمسیر پیادهپاورپوینت اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدارپاورپوینت برنامه ریزی و طراحی برای عابر پیادهپاورپوینت طراحی مسیرپیادهپاورپوینت مسیر عابر پیادهشهرساز رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههاي ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی

  دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی,طرحوارههاي ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههاي ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی از سایت دانلود…

 • پاورپوینت شکلات و انواع آن

  پاورپوینت شکلات و انواع آن برچسب ها: نام انواع شکلاتطرز تهیه انواع شکلات خانگیانواع شکلات آیدینتاریخچه شکلاتخرید شکلاتشکلات تلخشکلات ایرانیانواع شکلات تخته ای رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شکلات و انواع آن دسته بندي : تغذیه جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت ديابت و آزمايشگاه

  پاورپوینت ديابت و آزمايشگاه برچسب ها: ديابت و آزمايشگاه معيار هاي تشخيص ديابتتستهاي معمول در آزمايشگاهديابت حاملگي ترسيم نمودار كنترل كيفي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ديابت و آزمايشگاه دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت…

 • آشنایی با نمونه هایی از معماری اسلامی

  آشنایی با نمونه هایی از معماری اسلامی دانلود آشنایی با نمونه هایی از معماری اسلامی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل آشنایی با نمونه هایی از معماری اسلامی فهرست کاخ و پادگان عشرت آباد باغ جهان نما…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید دیوار پیش ساخته گچی

  پروژه کارافرینی تولید دیوار پیش ساخنه,تولید دیوار پیش س,دانلود طرح توجیهی دیوارپیش ساخته,طرح توجیهی پانل های گچی پیش ساخته,طرح توجیهی تولید دیوار آماده,طرح توجیهی تولید دیوار گچی,طرح کارافرینی دیوار گچی,طرح کسب و کار تولید دیوار گچی,نگین فایل دانلود فایل اصلی…

 • طرح توجیهی راه اندازی خدمات رایانه ای ( فروش و تعمیرات سخت افزار کامپیوتر )

  پروژه کارآفرینی راه اندازی خدمات رایانه,توجیه مالی نرم افزار رایانه,دانلود طرح توجیهی قطعات کامپیوتری,طرح توجیهی فروش قطعات کامپیوتر,طرح کسب و کار مشاوره و خدمات کامپیوتری,کارآفرینی خدمات رایانه ای دانلود فایل اصلی طرح توجیهی راه اندازی خدمات رایانه ای ( فروش…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش تعریف سلامت عمومی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش تعریف سلامت عمومی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش تعریف سلامت عمومی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت عمومی تعاریف سلامت عمومی سلامت عمومی عبارت است از اينكه فرد چه…

 • پاورپوینت ارت (EARTH)

  پاورپوینت ارت (EARTH) دانلود پاورپوینت ارت (EARTH) دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ارت (EARTH)،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در مهندسی برق، واژه Sālur یا ارت با توجه…

 • فایل پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری

  فایل پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهریپاورپوینت آسیب شناسی شهریپروژه آسیب شناسی شهریبررسی چالشهای بافت های ناکارآمد شهریآسیب شناسی…

 • تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان

  پایان نامه بررسی کیفیت خدمات,پروژه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات,تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان,تحقیق کیفیت خدمات در بیم,تحقیق هوش اجتماعی,مبانی نظری مفاهیم هوش اجتماعی,مقاله هوش اجتماعی و کیفیت خدمات دانلود فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وبیماری سرطان

  پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وبیماری سرطان دانلود پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وبیماری سرطان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان فصل دوم پيشينه…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق جهت‌گیری مذهبی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق جهت‌گیری مذهبی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق جهت‌گیری مذهبی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جهت‌گیری مذهبی تعریف دین مذهب معنویت ، دین‌داری و سلامت ابعاد دین‌داری و مذهبی بودن…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL

  09358978227,NoSql,sql,ترجمه,ترجمه A Framework for Migrating,ترجمه مقاله,چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL,دانلود ترجمه,دانلود ترجمه مقاله No SQL,دانلود رایگان مقاله انگلیسی,دانلود مقاله No SQL,مقاله انگلیسی,نگار زمانی دانلود فایل اصلی ترجمه مقاله انگلیسی: چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

  دانلود پاورپوینت با موضوع بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها برچسب ها: اسپرماتوفورهای کژدم اکولوژی کژدم ها پاورپوينت بيولوژی و اكولوژی كژدم ها و پيشگيری از گزش آنها پاورپوینت پاورپوینت رایگان جفت گیری کژدم جفتگیری کژدم دانلود پاورپوینت…

 • بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین

  بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین برچسب ها: فناوری RFID مدیریت زنجیره تامین زیرساخت فناوری مسائل مدیریتیپایان نامه بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامینپروژه بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای…

 • طرح توجیهی احداث و راه‌اندازي كارخانه توليد كنسانتره ميوه به ظرفيت 7000 تن در سال

  توجیه مالی کارخانه تولید ابمیوه,طرح توجیهی احداث و راه‌اندازي كارخانه توليد كنسانتره ميوه,طرح توجیهی كارخانه توليد كنسانتره ميوه,طرح کارافرینی بسته‌بندي آبميوه,طرح کسب و کار تولید آبمیوه,کارخانه تولید کنسانتره میوه دانلود فایل اصلی طرح توجیهی احداث و راه‌اندازي كارخانه توليد كنسانتره…

 • پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهن

  پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهن برچسب ها: دانلود پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهنپاورپوینت توسعه راهبردی شهر رودهنبرنامه ریزی توسعه راهبردی CDS شهر رودهنبرنامه ریزی توسعه راهبردی شهر رودهنCDSCDS شهر رودهنپاورپوینت CDS شهر رودهنپاورپوینت شهرسازیشهر…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق همگرایی و نظریات مربوط به آن

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق همگرایی و نظریات مربوط به آن دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق همگرایی و نظریات مربوط به آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه ............................................................................................................................................ 25 بخش اول…

 • پاورپوینت تکنیکها و روش های افزایش خلاقیت

  پاورپوینت تکنیکها و روش های افزایش خلاقیت برچسب ها: تکنیک های خلاقیت pdfروش های خلاقیت تیمیمقایسه انواع روش های خلاقیت فردیانواع روش های خلاقیت فردی و مقایسه انهاتکنیک های خلاقیت در کارافرینیانواع روش های خلاقیت گروهیمقایسه انواع روش های خلاقیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري نظریه شخصیت یونگ,پيشينه نظري نظریه شخصیت فروید,چارچوب نظري تیپ های شخصیتی,دانلود مباني نظري نظریه های شخصیتی,فصل دوم نظریه های شخصیت فردی,مباني نظري ابعاد شخصیتی,مباني نظري و پيشينه پژوهش ویژگی های شخصیتی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…