رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

برچسب ها:
کنترل تعاملی راهبردی فروش اثر گذاری

رفتن به سایت اصلی

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي

فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 ) چکیده : كنترل راهبردي، زمينه لازم را جهت شناخت و حركت مناسب در
محيط، به منظور رشد و رقابت يا ايستايي در مقابل راهبردهاي تهاجمي رقبا، همراه با
توجه به يكپارچگي راهبردي، فراهم مي آورد.

در پژوهش حاضر سعي شده است به دو پرسش اصلي زير پاسخ داده
شود:

1- آيا متغيرهاي كنترل راهبردي در شركتهاي نمونه فعال، در
بازار سهام به كار گرفته شده اند؟

2- آيا شركتهايي كه متغيرهاي كنترل راهبردي را بيشتر به كار
برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدين ترتيب دو فرضيه اصلي زير مورد بررسي قرار گرفتند:

1- شركتهاي فعال در بازار سهام تهران در فاصلة سالهاي 1372
تا 1379، متغيرهاي كنترل راهبردي را در نظر داشته اند.

2- اثربخشي شركتهاي مذكور با بكارگيري متغيرهاي كنترل
راهبردي رابطه مستقيم داشته است.

تاثير 12 متغير پيش بين پژوهش، در دو سطح صنعت و شركت، شامل
رشد صنعت، حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از توليد با مقياس اقتصادي صنعت،
آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، سهم نسبي از بازار شركت، حاشيه سود شركت،
آشنايي با مشتري، نقاط ضعف و قوت رقابتي شركت، قابليتهاي فناوري شركت، قابليتهاي
مديريت شركت و كيفيت و قيمت بر متغير ملاك كه تركيبي از پنج متغير، شامل نوآوري،
انعطاف پذيري، حاضر بودن، سودآوري (نرخ برگشت سرمايه) و رشد است، مورد مطالعه قرار
گرفتند.

داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه و منابع گزارشهاي سه
ساله بازار سهام تهران جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

بررسي همبستگي متغير ملاك با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي
نشان داد كه متغير اثربخشي با همه متغيرهاي پيش بين همبستگي دارد. يعني تغيير در
متغيرهاي پيش بين باعث تغيير در اثر بخشي خواهد شد. به ويژه متغير ملاك با
متغيرهاي پيش بين حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، مقياس اقتصادي صنعت، آثار اجتماعي و
محيطي، سهم نسبي از بازار، آشنايي با مشتري، فناوري شركت، توانايي مديريت و كيفيت
و قيمت همبستگي بيشتري دارد.

به منظور بررسي رابطه خطي بين متغير ملاك و متغيرهاي پيش
بين، از روش رگرسيون چند متغيره خطي (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحليل
رگرسيون گام به گام، 7 مدل بود كه مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضيه هاي پژوهش،
انتخاب شد. براساس اين مدل، مجموعة متغيرهاي كنترل راهبردي، شامل كيفيت و قيمت،
آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، حاشيه سود صنعت، سهم نسبي از بازار بيشترين
همبستگي را با متغير ملاك دارند.

درتفسير اين مدل لازم است توضيح داده شود كه متغيرهايي كه به
معادله رگرسيون چند متغيره خطي وارد نشده اند، با متغير ملاك بي رابطه نبوده اند.
حتي بعضي از آنها همبستگي معنادار بالايي با متغير ملاك دارند، ولي از آنجا كه
رگرسيون چند متغيره خطي بر آن است كمترين تعداد متغير پيش بين را به گونه اي
برگزيند كه مقدار واريانس تبيين شده به وسيله آنها، معادل واريانس تبيين شده به
وسيله كل متغيرهاي پيش بين باشد، متغيرهاي مذكور وارد معادله نشده اند. با وجود
اين، نبايد فراموش كرد كه ندادن اهميت لازم به آنها، دست كم باعث كاهش آن دسته از
متغيرهاي وابسته به آنها خواهد گرديد كه وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، اين نتيجه به دست آمد: در ميان
شركتهاي نمونه آماري، هيچ شركتي وجود ندارد كه هيچ كدام از متغيرهاي كنترل راهبري
را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شركتها، هرچند سطح آن مطلوب نيست، تا حدودي
متغيرهاي مذكور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتيجه پژوهش نشان داد كه متغير ملاك
با بكارگيري متغيرهاي پيش بين، رابطه مستقيم دارد، يعني شركتهايي كه به متغيرهاي
كنترل راهبردي بيشتر توجه داشته اند، از نظر متغير ملاك، در شرايط بهتري قرار
گرفته اند.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد
كه متغير ملاك «اثربخشي» با نه متغير پيش بين كنترل راهبردي همبستگي متوسط و قابل
توجهي دارد كه در سطح 05/0 = P  ، معنادار هستند. اما همبستگي آن به سه متغير
پيش بين از نظر آماري معنادار نيست. البته اين وضعيت ناشي از كم بودن تعداد نمونه
آماري است، اگر تعداد نمونه افزايش يابد ، به احتمال زياد، معناداري آنها بيشتر
خواهد شد. از طرف ديگر سه متغير پيش بين اخير، با متغيرهاي پيش بين ديگر وابسته به
متغير ملاك، همبستگي بالا و معناداري دارند كه نشان دهنده همبستگي غير مستقيم آن
سه متغير با متغير ملاك استفهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

فصل اول : كليات پژوهش …………………….. 1

1-1- مقدمه………………………………….. 2

2-1- مسأله …………………………………. 2

3-1- سابقه
موضوع…………………………….. 4

4-1- هدف …………………………………… 5

5-1- ضرورت و
اهميت پژوهش …………………….. 6

6-1- پرسشهاي
پژوهش ………………………….. 7

7-1- فرضيه هاي
پژوهش…………………………. 7

8-1- واژههاي
كليدي پژوهش……………………… 8

 

فصل دوم : مباني نظري پژوهش …………………….. 9

1-2- مقدمه…………………………………. 10

2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي …………………. 10

3-2- ناپيوستگي محيطي …………………………. 13

1-3-2- نيروي هاي اجتماعي ……………………… 13

2-3-2- نيروهاي اقتصادي ……………………….. 13

3-3-2- نيروهاي فناوري ………………………… 14

4-3-2- نيروهاي سياسي …………………………. 14

5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي ……………….. 14

4-2- تعريف كنترل راهبردي ……………………… 15

1-4-2- كنترلهاي مثبت و منفي …………………… 16

2-4-2- كنترلهاي نتايج و اقدام …………………. 17

3-4-2- ضرورت كنترل …………………………… 20

4-4-2- تعريف راهبرد…………………………… 20

1-4-4-2- معيارهاي راهبرد اثر بخش……………….. 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردي با كنترل
مديريت………… 23

1-5-2- كنترل اجراي راهبرد……………………… 23

2-5-2- روايي فرضيات راهبرد…………………….. 24

3-5-2- مديريت مقوله راهبردي……………………. 24

4-5-2- كنترل تعاملي…………………………… 24

5-5-2- بررسي هاي دوره اي راهبرد………………… 25

6-5-2- اهميت كنترل راهبردي…………………….. 27

7-5-2- بررسي اجمالي رويكردهاي
كنترل راهبردي……… 28

1-7-5-2- رويكرد سنتي………………………….. 28

2-7-5-2- رويكرد هاي جايگزين …………………… 28

1-2-7-5-2- رويكرد انتقادي …………………….. 29

1-1-2-7-5-2- پاييدن محيطي به منظور
كنترل فرضيه…… 32

2-1-2-7-5-2- پويش محيطي به منظور
نظارت راهبردي…… 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ويژه ……………… 35

2-2-7-5-2- رويكرد تنظيم متمركز ………………… 36

6-2- كنترل حركت راهبردي ………………………. 37

7-2- كنترل جهش راهبردي ……………………….. 37

8-2- روشهاي تدوين راهبرد ……………………… 39

9-2- تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح
كسب و كار با راهبرد 40

10-2- يادگيري و كنترلهاي راهبردي ………………. 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردي و
جهش راهبردي…….. 48

1-11-2- تعيين متغيرهاي كليدي ………………….. 51

2-11-2- ساز و كارهاي كنترل حركت
راهبردي ………… 53

3-11-2- يك چارچوب اقتضايي براي
كنترل راهبردي زمان صلح   56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردي به
كنترل جهش راهبردي 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردي به
كنترل حركت راهبردي    58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردي ……………….. 59

15-2- كنترل راهبردي در انواع مختلف
شركتها ………. 61

16-2- عملياتي كردن كنترل راهبردي ………………. 61

1-16-2- تيمهاي كنترل راهبردي…………………… 63

2-16-2- نقش مديريت ارشد……………………….. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن…………………… 66

17-2- اثربخشي سازماني…………………………. 67

1-17-2- مقدمه………………………………… 67

2-17-2- اهميت عملكرد سازمان در
مديريت راهبردي……. 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد
سازماني…………. 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان…………………….. 69

5-17-2- تعريف اثربخشي…………………………. 70

6-17-2- مقايسه اثربخشي موسسات
دولتي با شركتهاي خصوصي 72

7-17-2- معيارهاي اثربخشي………………………. 72

8-17-2- مدل ارزشهاي رقابتي…………………….. 74

9-17-2- چشم اندازهاي مديريتي از
اثربخشي…………. 76

10-17-2- چارچوب نظري پژوهش…………………….. 77

11-17-2- جمع بندي فصل دوم……………………… 83

فصل سوم : روش شناسي پژوهش………………………. 85

1-3- مقدمه ………………………………….. 86

2-3- جامعه ‎آماري …………………………….. 86

3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه ……………….. 86

4-3- ابزارهاي جمع آوري داده ها ………………… 88

1-4-3- منابع داده ها …………………………. 88

2-4-3- پايايي پرسش ها ………………………… 89

3-4-3- متغيرهاي اندازه گيري شده در
پژوهش ……….. 89

4-4-3- نوع متغير و مقياسهاي اندازه
گيري ………… 92

5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها ………………… 93

1-5-3- مدل تجزيه و تحليل داده ها ………………. 93

2-5-3- روشهاي آماري براي تحليل
داده ها …………. 94

 

فصل چهارم: تحليل داده ها ………………………. 96

1-4- مقدمه ………………………………….. 97

2-4- تحليل پايايي پرسش هاي پرسشنامه
……………. 97

3-4- توزيع فراواني داده‌ها ……………………. 100

4-4- آزمون كولموگوروف- اسميرنوف……………….. 111

5-4- همبستگي متغير ملاك اثربخشي با
متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي  114

6-4- تحليل رگرسيون چند متغيري خطي……………… 117

7-4- گزينش متغيرهاي پيش بين…………………… 124

8-4- نمودار پراكنش…………………………… 124

9-4- بررسي مقادير پرت………………………… 125

 

فصل پنجم : بحث
و نتيجه گيري…………………… 127

1-5- مقدمه …………………………………. 128

2-5- مروري بر چارچوب نظري پژوهش ………………. 128

3-5- يافته هاي مهم پژوهش …………………….. 129

4-5- نتايج و پيشنهادهاي پژوهش ………………… 133

1-4-5- پيشنهاد به پژوهشگران ………………….. 143

2-4-5- پيشنهاد به شركتهاي بازرگاني…………….. 144

3-4-5- پيشنهاد به دولت ………………………. 148

منابع………………………………………. 153

پيوست 1…………………………………….. 162

پيوست 2…………………………………….. 182

 

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
335
مشاهده

کد فایل:30819
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حجم فایل ها:1329

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کنترل تعاملی راهبردی فروش اثر گذاری

 • پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ما

  پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ما برچسب ها: پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ما رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ما دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت فارسی دوم…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A)

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A) برچسب ها: پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل تعریف سازمان تعریف شغل طراحی شغل شیوه های طراحی شغل روشهای تجزیه و تحلیل شغل تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستیکاربردهای تجزیه و تحلیل شغل رفتن…

 • پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن

  پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن دانلود پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن دسته بندي : تغذیه جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن :اثر phو نمک ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • دانلود رساله معماری طراحی کتابخانه

  پایان نامه با موضوع رساله طراحی کتابخانه,پایان نامه رساله طراحی کتابخانه,پایان نامه طراحی کتابخانه,پروژه معماری طراحی کتابخانه,تحقیق رایگان طراحی کتابخانه,دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,رساله طراحی کتابخانه دانلود فایل اصلی دانلود رساله معماری طراحی کتابخانه از…

 • طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری

  توجیه اقتصادی وام سنگبری,دانلود پروژه کارافرینی سنگ های گرانیت,دانلود طرح توجیهی شرکت سنگبری رایگان,طرح تأسیس کارخانه سنگبری,طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری,طرح توجیهی سنگبری,طرح توجیهی سنگهای تزیینی,کارخانه سنگ بری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت اخلاق معاشرت

  پاورپوینت اخلاق معاشرت دانلود پاورپوینت اخلاق معاشرت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت : نیکی به پدر و مادر، وظیفه ای اخلاقی است که در واجب بودن شکر مُنعم ریشه…

 • پاورپوینت بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی

  پاورپوینت بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی دانلود پاورپوینت بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی. این فایل در ارتباط با بررسی تحولات سیاسی و…

 • پاورپوینت تحلیل هتل - 48 اسلاید

  پاورپوینت تحلیل هتل - 48 اسلاید برچسب ها: دانلود پاورپوینت تحلیل هتلتحلیل هتلبررسی و تحلیل هتلهتل نارنجستان نورHoteL PuertA America Madridپاورپوینت آشنایی با هتلپاورپوینت تحلیل هتلHOTEL رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل هتل - 48 اسلاید دسته بندي : معماری…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف، مفاهیم و نظریه های طرحواره های هیجانی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف,پيشينه پژوهش طرحواره هیجانی چیست,پيشينه طرحواره درمانی هیجانی,فصل دوم پايان نامه مفهوم طرحواره هیجانی و مدل های طرحواره,مباني نظري تعریف طرحواره های هیجانی,مفاهیم و نظریه های طرحواره های هیجانی (فصل دوم),مقالاتِ دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت معنوی (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش ابعاد سلامت معنوی,پيشينه تحقيق مولفه های سلا,پيشينه نظري اهمیت سلامت معنوی,چارچوب نظري سلامت معنوی چیست,دانلود مباني نظري نیازهای معنوی بیماران,مباني نظري سلامت روانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سلامت روانی,مقاله سلامت معنوی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • پاورپوینت فرایند جوشکاری پلاسما

  پاورپوینت فرایند جوشکاری پلاسما برچسب ها: جوشکاری پلاسما pdfفیلم جوشکاری پلاسماجوشکاری پلاسما pptمقاله جوشکاری پلاسماجوش آرگونانواع جوشکاریآموزش جوشکاری پلاسماجوشکاری gtaw چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فرایند جوشکاری پلاسما دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درماني تفكرات غير منطقي و اضطراب

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درماني تفكرات غير منطقي و اضطراب دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درماني تفكرات غير منطقي و اضطراب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان…

 • ادبیات نظری تحقیق سوابق پژوهش مفاهیم و ابعاد مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل دوم)

  تفاوت مدیریت منابع انسانی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی,دانلود مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل دوم),مدیریت استراتژیک منابع ان,مدیریت استراتژیک منابع انسانی pdf,مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق…

 • مقیاس دلزدگی در بین زوجین (CBM)

  پرسشنامه,پرسشنامه دلزدگی در بین زوجین (CBM),پرسشنامه مقیاس دلزدگی در بین زوجین (CBM),دلزدگی در بین زوجین (CBM) دانلود فایل اصلی مقیاس دلزدگی در بین زوجین (CBM) از سایت دانلود فایل پرسشنامه مقیاس دلزدگی در بین زوجین (CBM) در 4 صفحه در…

 • نظریه های ساخت شهر

  نظریه های ساخت شهر دانلود نظریه های ساخت شهر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نظریه های ساخت شهر فهرست ساخت دوایر متحدالمرکز(نظریه ارنست برگس)ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)ساخت ستاره ای شکلساخت چند هسته ای(نظریه…

 • فضاهای بی دفاع شهری

  فضاهای بی دفاع شهری دانلود فضاهای بی دفاع شهری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل فضاهای بی دفاع شهری جامعه شناسي شهري فهرست طرح موضوع و مساله روانشناسي محيطي در شهرسازیمدعيان اين رويكرد در شهرسازيماهيت روانشناسي محيطيماهيت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حل مسئله و نگرش (فصل دوم)

  پشینه تحقیق راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت و نگرش,پیشینه پژوهش حل مسئله و نگرش,چارچوب نظری راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت و نگرش,فصل دوم راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت و نگرش,مبانی نظری حل مسئله و نگرش,مبانی نظری و پیشینه پژوهش حل…

 • بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

  بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی برچسب ها: بازاریابی رسانه بازاریابی اجتماعی سپرده گذاری ارزش برندپایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعیپروژه بررسی عوامل جذب…

 • پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی

  پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی دانلود پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل   پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی،در حجم 10 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری

  بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری برچسب ها: پایان نامه مهارت های مدیریتیتحقیق جانشین پروریمفهوم شناسی مهارت های مدیریتیمهارت هاي انساني بر اساس مدل كاتز مهارت های ادراکیانواع مهارت‌هاي مديريتيمفهوم شناسی جانشین پروریتوسعه شغلی کارکنانمدیریت…

 • بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران برچسب ها: پروژه بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهراندانلود مقاله بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری سبک های دلبستگی(فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش پايان نامه سب,پیشینه نظری نظریه های دلبستگی,چارچوب نظري سبک های دلبستگی بزرگسالان,دانلود مباني نظري سبک های دلبستگی بالبی,فصل دوم پایان نامه سبک های دلبستگی,مباني نظري انواع سبک های دلبستگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک های دلبستگی دانلود فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس وسلامت روانی با بهزیستی روانشناختی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس وسلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس وسلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب فصل دوم : پيشينه و ادبيات…

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی ا

  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی ا برچسب ها: جذب منابع مالي آميخته بازاريابيپایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس…

 • پاورپوینت تاريخ تحليلي صدر اسلام

  پاورپوینت تاريخ تحليلي صدر اسلام برچسب ها: سوالات تاریخ تحلیلی اسلامخلاصه تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdfدانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری چاپ جدیددانلود رایگان کتاب تاریخ تحلیلی اسلام ویراست دومجزوه تاریخ تحلیلی اسلام pdfسوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیریدانلود…

 • پاورپوینت تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت

  پاورپوینت تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت برچسب ها: تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت نقشه تغییرات مراقبت از سلامتتابلوي سطوح و مداخلات مشاركت مردميپزشکان ارتقاءدهنده سلامت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تغيير در رويكردهاي…

 • پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری

  پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماریمفاهیم پایه درمعماریفرم وشکل در معماریفرهنگ و سبک در معماریپاورپوینت فضا در معماریمکان ومحیطپاورپوینت مفاهیم پایه درمعماریآشنایی با مفاهیم پایه درمعماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری دسته…

 • خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگو

  خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگو,دانلود خلاصه رمان خارجی,دانلود خلاصه کتاب رمان,رمان کوری,ژوزه ساراماگو دانلود فایل اصلی خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگو از سایت دانلود فایل خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگوفرمت : WORDتعداد صفحه :…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تعهدسازمانی و هوش هیجانی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش نظریه های تعهد سازمانی,پيشينه تحقيق دیدگاه های هوش هیجانی دبیران,پيشينه نظري تعهد سازمانی و هوش هیجانی,چارچوب نظري تعهد سازمانی مدیران,مباني نظري ابعاد تعهد سازمانی,مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزش مشتری و یادگیری محوری (فصل دوم…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد تحصیلی مفهوم عملکرد تحصیلی 2 - 2 - 3 - 2 . عوامل مؤثر…

 • پاورپوینت طرز ساخت سیپورکس و موارد استفاده

  پاورپوینت طرز ساخت سیپورکس و موارد استفاده برچسب ها: طرز ساخت سیپورکس و موارد استفادهاستفاده از مواد مناسب و نسبت های صحیح انتخاب اسلامپ صحیح روش طرح اختلاط و جداول و اطلاعات ضروری در هر روش کاربردهای بتن سبک رفتن…

 • مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی

  مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی دانلود مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعریف خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات عملکرد جنسی در روابط زناشویی

  اختلال عملکرد جنسی,اختلال عملکرد جنسی در مردان,اختلالات جنسی,اختلالات عملکرد جنسی در روابط زناشویی,انواع اختلالات عملکرد جنسی,روابط زناشویی,مفهوم اختلال عملکرد جنسی,نظریه ها و درمان اختلالات جنسی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات عملکرد جنسی در روابط…

 • دانلود مقاله تباین فضایی؛ هنجار تأثیرگذار در ارتقاء کیفیت مکانهای شهری ایران

  ارتقاء,ایران,تأثیرگذار,تباین,دانلود,شهری,فضایی,کیفیت,مقاله,مکانهای,هنجار دانلود فایل اصلی دانلود مقاله تباین فضایی؛ هنجار تأثیرگذار در ارتقاء کیفیت مکانهای شهری ایران از سایت دانلود فایل چکیده در واژگان تخصصی دانش/ حرفه طراحی شهری، برخی صفات و ویژگیها هستند کهاصلاً باعث افزایش کیفی فضاها؛ یا به…