دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

برچسب ها:
گزارش کاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکارورزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرودانلود گزارش کارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساخ

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي تجزيه، تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرو شامل(102 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرست مطالبمقدمهفصل اول (ادبيات موضوع)  :  تجزيه و تحليل و طراحي ساختار سازمانيمفاهيم و اصطلاحات سازمان روابط سازمانيترکيب سازماني (نمودار سازماني)سطوح سازمانيواحدهاي صف وستادتفويض اختيارتشکيلات سازمانيوظيفه (شغل)مسئوليتاختيارمقامواحد تشکيلات و روش هاوظايف واحد تشکيلات وروش هاهدفهاي واحد تشکيلات و روش هاساختار سازمانياجزاي اصلي ساختار سازمانينمودار سازمانيتعريفارکان اصلي نمودارنکات مهم در تهيه نمودار سازمانيراهنماي سازمان و مواردي که نمودار سازماني نمايش مي دهدسازمان هايي که مي توان براي آنها طراحي ساختار نمودنشانه هاي ضعف ساختار سازمانيمراحل سازماندهي رسمي (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)1-تقسيم بندي کل سازمان به چند جزء اصلي(تقسيم بندي افقي)2-برقراري روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندي عمودي)3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقي4-تعيين پست سازماني کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)تعريف كارتعريف وظيفهتعريف شغلتعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغلنتايج تجزيه  و تحليل  مشاغلكاربردهاي تجزيه و تحليل شغلمراحل تجزيه وتحليل شغلروشهاي جمع آوري اطلاعاتروش مشاهدهروش مصاحبهروش پرسشنامهروش تلفيقيروش نشست متخصصانروش استفاده ازسوابق گذشتهتعريف طراحي شغلعوامل موثر بر طراحي شغلهويت وظايفتهيه و تدوين شرح شغلتعريف شرح شغلتعيين شرايط احراز شغلعوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغلمزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغلارزيابي و طبقه بندي مشاغلتعريف طبقه بندي مشاغلفوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل1.    روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغلروش  درجه بندي روش امتيازيروش طبقه بنديروش مقايسه عواملروش شخص و شغلفصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) : شرکت شهاب  خودرو  (سهامي عام)تاريخچــهموضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـهانواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـهارکـان اصلـي شرکتروزنامه کثيرالانتشـار شرکتمنابع و امکانات در اختيار شرکتنقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)   تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386وضعيت سيستمهاي اطلاعاتي و مديريتي مورد استفاده شرکتبرنامه هاي آتي جهت استقرار سيستمهاي نوين مديريت خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهاي سازماني شرکتآرمان : (vision)بيانيه چشم انداز : (vision statement)بيانيه ماموريت : ( mission statement)   شعار: (Motto)ارزشهاي محوري سازماني : ( Value & Belives)اهداف بلند مدت کيفي ( سطح سازمان) طي برنامه 5 ساله راهبردياهداف بلند مدت کمي ( سطح سازمان ) طي برنامه 5 ساله راهبرديبررسي عوامل محيطي بر اساس مدلPESTفرآيندهاي پشتيباني بر اساس زنجيره ارزش پورتر: ( porter chain value )تجزيه و تحليل رقابت CPMراهبردهاي کلان ( اصلي ) شرکت شهاب خودرو اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليدارتقاء کيفيتفعاليتهاي شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيتساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولاتتعميرات و نگهداريفعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـيفعاليتهاي مهندسياطلاعات نيروي انسانـيسياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انسانيترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدامفصل سوم :  شناخت وضعيت سيستم موجودمعرفي واحد مربوطه  (واحد سيستم ها و روشها)فعاليتهاي بخش تشکيلات و روشـهافعاليتهاي انجام شده در شرکتمعرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات   فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات)1.    مطالعه اوليه2.     تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات 3.    طرح موضوع با مديريت سازمان4.    اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد5.    طراحي فرم شناخت مشاغل6.    تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني7.    مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران8.    تدوين شرح وظايف شغلها   فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)   مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمتچارتهاي سازمانياستاندارد مشاغل واحد تزئيناتشرح وظايفدستور العمل هاDFDهافصل چهارم : تجزيه و تحليل سيستم مطرح شدهمبناي سازماندهي1- سازماندهي بر مبناي نوع وظيفه   ويژگيهاي اين نوع ساختار                              الف-ويژگيهاي محتوايي                             ب- چگونگي فعاليت سيستمهاي درون سازماني                             ج-نقاط قوت اين نوع ساختار                             د- نقاط ضعف2- سازمان بر مبناي نوع محصولويژگيهاي اين نوع ساختار3- سازمان بر مبناي منطقه عمليات( جغرافيايي)ويژگيهاي اين نوع ساختار4-سازمان بر مبناي مشتري و مخاطبويژگيهاي اين نوع ساختار5- سازمان بر مبناي ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسي)ويژگيهاي اين نوع ساختار6-سازمان بر مبناي ساخت ماتريسي انواع ساختار ماتريسي (1- نوع موقت  ،   2- نوع دائمي)ويژگيهاي اين نوع ساختار7- سازمان با ساخت هاي جديدمهمترين ساخت هاي جديد سازمان ها    ويژگيهاي مشترک سازمانهاي جديد   مدير پروژه در سازمانهاي امروزي   ويژگيهاي اصلي يک پروژه8- ساختار سازماني پروژه اي   مديريت پروژه   شرايط بکارگيري ساختار پروژه اي   محيط پروژه   مديريت زمان پروژهنوع ساختار سازماني در شرکت شهاب خودرو   ويژگيهاي ساختار وظيفه اي شرکت   ويژگيهاي ساختار وظيفه اي شرکت   الف-ويژگيهاي محتوايي   ب- چگونگي فعاليت سيستمهاي در شهاب خودرو   ج-نقاط قوت ساختار وظيفه اي شهاب خودرو   د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودروفصل پنجم :  نتيجه گيري و پيشنهاداتنتيجه گيرينکته مهممزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئيناتفوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئيناتطرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انسانيفصل ششم :  منابع و ماخذمنابع و مآخذهامفاهيم و اصطلاحات سازمان:1-روابط سازمانيروابط رسمي در سازمانها دو نوع است روابط عمودي و روابط افقي.روابط عمودي،درواقع همان سلسله مراتب سازماني بوده که جنبه دستوري و لازم الاجزا است.روابط افقي ،ارتباط بين مشاغل هم سطح سازماني است که جنبه مشورتي داشته وبه منظور تبادل نظر انجام ميشود.2)ترکيب سازماني (نمودار سازماني)سازماندهي درباره مباني تشکيل واحدها،گسترش سازمان،حيطه نظارت و نوع اختيارات بحث ميکند. ترکيب اين مباحث در نمودار سازماني نمايان ميشود.تقسيم فعاليتها در نمودار سازماني متبلور است.اين نمودار تعيين ميکند که هر فرد به چه کسي بايد گزارش دهد ومجاري ارتباهاي عمودي يعني ارتباطهاي مديران سرپرستان را باساير سطوح سازمان تشريح ميکند.بطور خلاصه نمودار سازماني :تقسيم وظايف،تعيين روابط سازماني بين واحدها و افراد و چگونگي اين روابط را مشخص ميکند.3)سطوح سازماني      الف-سطح مديران عالي يا تصميم گيرنده که تعيين کننده خط مشي و سياستهاي اجرايي سازمان هستند.      ب-سطوح مديران مياني يا اجرايي که مسئول اجراي خط مشي وسياستهاي کلي سازمان هستند.مديران مياني در تدوين سياستها و تعيين خط مشي سازمان با مديران عالي ارتباط فعال دارند.     ج-رده هاي سرپرست افرادي که مسئول عمليات کارگران يا کارکنان شاغل در بحث هاي مختلف سازمان مي باشند و به نام سرپرستان فعاليت ميکنند.    د-رده هاي عملياتيافرادي که فعاليت آنها مستقيما به توليد کالا يا خدميت سازمان منجر ميشود اين افراد کارگران وکارمندان سازمان  را شامل ميشود.4)واحدهاي صف وستاد   الف-واحدهاي صف که مامور اجراي عمليات اصلي مربوط به هدف سازمان هستند.   ب-واحدهاي ستاد که وظيفه آنها فراهم آوردن وسايل و تسهيلات کار واحدهاي صف ،از طريق انجام خدمات مشورتي و پشتيباني ويا تخصصي است.بنا براين واحدهاي ستادي نظارت مستقيم بر واحدهاي صف ندارند.5-تفويض اختياريعني واگذاري قسمتي از اختيارات به روأساي  دواير و قسمت هاي تحت نظارت و سرپرستي توسط مدير مربوطه.فرآيند تفويض اختيارات با توسعه سازمان رابطه مستقيم داردبه گونه اي که برخي اوقات ادامه حيات سازمان بدون تفويض اختيار امکان پذير نخواهد بود.تفويض اختيارت داراي مراحل زير است:الف-واگذاري وظايف از طرف مقام بالاتر به افراد تحت سرپرستي.ب-اجازه تصميم گيري در استفاده از منابع مالي و انساني به منظور انجام اقدامات لازم در راه انجام وظايف واگذار شده.ج-تعيين ميزان و محدوده مسئوليت افراد تحت سرپرستيدر برابر مدير به منظور حسن انجام وظايف واگذار شده بر اساس موازين  ومعيارهاي مشخص سازمان و واحد مربوطه.اصول تفويض اختياراتالف-تنها بخشي از اختيارات قابل واگذاري است نه کل آن. زيرا برخي از اختيارات از نظر قانوني و شرايط سازمان قابل تفويض نيست.ب-انتقال و واگذاري اختيارات ،مسئوليت تفويض کننده را سلب نمي کند.ج-مي توان اختيار واگذار شده را دوباره بدست گرفت.د-بين نوع و ميزان اختيار واگذار شده و نوع و ميزان مسئوليت خواسته شده بايد تناسب برقرار باشد.ه-تفويض اختيار بايد همراه عدم تمرکز در نظارت باشد.6)تشکيلات سازمانيمفهوم تشکيلات سازماني يعني تعيين وظايف ،مسئوليتها و اختيارات هر يک از مشاغل سازمان و مشخص کردن ارتباط هاي درست و منطقي بين آنها .7)وظيفه (شغل)وظيفه عبارتست از يک سلسله فعاليتهاي سازماني  که يک فرد به اعتبار پست سازماني که اشغال ميکند،بايد آنها را انجام دهد.معمولا براي هر شغل يک شرح شغل و يک شرايط احراز شغل تهيه ميشود.مواردي که در شرح شغل وجود دارد عبارتست از :عنوانشغل، محل شغل در سازمان،خلاصه اي از شغل ، وظايف شغل ، دستگاه ماشين ،ابزار و لوازم مورد استفاده در شغل ،رئيس يا مرئوسان،شرايط شغل و خطرات موجود در شغل.در شرايط احراز يک شغل موارد زير موجود است:تحصيلات، تجربيات، دوره هاي تخصصي وعمومي گذرانده شغل ،قدرت قضاوت،ابتکار، توان تصميم گيري، مهارتهاي فيزيکي ، مهارت در انتقال مفاهيم ،ويژگي هاي روحي و رواني  و ميزان نياز به استفاده بيش از اندازه از يکي از حواس پنجگانه.8)مسئوليتمسئوليت يعني قبول انجام وظايف سازماني و احساس تعهد به انجام وظايف بر اساس وظيف شناسي . در سازمانها مسئوليت به معني تعهد وجداني نيروي کار به انجام درست وظايف واگذار شده در برابر مقام بالاتر و تهيه و ارائه گزارشهاي لازم به او است.9)اختياراختيار عبارتست از : وجود مجوز رسمي و قانوني سازماني (آزادي عمل)در جهت اخذ تصميم و صدور دستورات لازم در زمينه شغلي فرد بنا به صلاحديد و نظر مقام مسئول.10)مقاممقام يعني پست رسمي سازماني که داراي قدرت و اختيارات قانوني براي اجراي اصول واهداف  سازمان است. در واقع مقام يعني قدرت و اختيارات قانوني که صاحب پست سازماني به کمک آن ميتواند کميت کار افراد تحت سرپرستي خود را نظارت  و کنترل کرده و در حدود آن اعمال نفوذ قانوني نمايد.واحد تشکيلات و روش هاباتوجه به تغييرات گسترده اي که به طور پيوسته و مداوم در محيط پيرامون سازمانها بوجود مي آيد، لازم است  سازمانها با ايجاد واحهاي تخصصي ،آمادگي وتوان رويارويي با شرايط جديد را داشته باشند. يکي از واحدهايي که به عنوان جزئي از واحدهاي ستادي سازمانها مي تواند آن را به موقع کمک نمايد، واحد تشکيلات روشهاست. وظايف واحد تشکيلات وروش هااين واحد عهده دار انجام وظايف زير در سازمانهاي عمومي و غير عمومي است:1-طرح ريزي سازمان و تجزيه و تحليل آنترکيب درست سازمان ،يعني تقسيم کار مناسب ،مشخص کردن مسئوليتها  و برقراري هماهنگي ميان فعاليتها .بنابراين ايجاد هر واحد جديد ويا ساده کردن واحدهاي موجود با ترکيب سازمان ارتباط دارد.در اينگونه موارد بررسي و تجزيه و تحليل ترکيب سازمان، تعيين حدود وظايف و مسئوليتهاي افراد کليدي، تجديد نظر در راهنماي سازمان، تجديد نظر در شرح وظايف مشاغل سلزماني از وظايف واحد تشکيلات و روش هاست.2-تجزيه و تحليل فعاليتهاکليه فعاليتها ،وظايف و روشهايي که به منظور دستيابي به اهداف سازمان انجام ميشود،بايد پيوسته و مداوم مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار بگيرند تا اطمينان حاصل شود که اين فعاليتها در راستاي تحقق اهداف مربوطه ميباشد.3-ارزيابي مديريتگاهي اوقات به آن مميزي مديريت يا کنترل داخلي مي گويند.ارزيابي مديريت يعني مطالعه و ارزيابي ترکيب سازمان و اجزاي تشکيل دهنده آن،حسابرسي وضع مالي و بررسي روشهاي انجام فعاليتها در سازمان.واحد تشکيلات و روشها برخلاف واحد مميزي يا کنترل داخلي که معمولا وظيفه حسابرسي و مميزي اسناد مالي را بر عهده دارد، سيستم ها و روش هاي موجود در سازمان را مورد ارزيابي قرار ميدهد و پيشنهاداتي درباره تجديد نظر يا تغيير در آنها به مديران ارائه مي کند.4-تهيه دستورالعملهاي کتبي و روش هاي مدونوجود مقررات مدون ، بارشد و سابقه موفق سازمان ارتباط نزديکي دارد و احد تشکيلات و روشها تهيه دستورالعملها ،هماهنگ کردن واحدها، ابلاغ به آنها و نظارت بر اجراي درست مقررات را به عهده دارد.5- تهيه و کنترل فرم هافرم ها از ابزارهاي مهم به جريان انداختن اطلاعات در سازمان است.بنابراين بهبود بخشيدن به فرم ها نه تنها در افزايش بهره وري وميزان کارآيي سازمان مؤثر است بلکه به علت صرف هزينه فراوان و نيروي انساني قابل توجه، لازم است با اجراي نظام درست کنترل فرم ها از صرف هزينه هاي غير ضروري پيشگيري کرد.6-طراحي و اصلاح سيستم بايگاني اسناد ،مدارک وپرونده هاهزينه نگهداري اسناد ،مدارک و پرونده هاي جاري از بزرگترين ارقام هزينه هاي اداري هر سازمان را تشکيل ميدهد. هر نامه، سند يا مدرکي که بايد در بايگاني نگهداري شود، به نوع آن بستگي دارد.بنابراين بايد با استقرار يک سيستم مناسب بايگاني اسناد، مدارک و پرونده ها را به درستي نگهداري و آسان و سريع به آنها دسترسي پيدا کرد.7-ارزيابي نيروي انساني و تقسيم کارنيروي انساني در هر سازماني از مهمترين و حياطي ترين اجزا ميباشد بنابراين نحوه بهره گيري از نيروي انساني و استفاده از تخصص هاي آن و نحوه تقسيم کار ميان کارکنان هر سازمان بايد همواره مورد ارزيابي و مطالعه قرار بگيردتا نسبت به استفاده مؤثر از اين منبع حياتي ،اطمينان حاصل شود.8- اندازه گيري کاربراي کنترل هزينه هاي ادار ي وتوليدي بايدمعيارها واستانداردهاي  مشخص وجود داشته باشد تا بتوان ميزان کارهاي انجام شده را اندازه گيري کرد.اندازه گيري کار مستلزم تجزيه و تحليل  و بررسي سيستم موجود است.9-انتخاب وسايل اداري و دفتريتعيين مشخصات  و استانداردهاي وسايل اداري در استفاده درست از اين  وسايل تاثير فراواني دارد. و استفاده درست از آنها در افزايش راندمان و کارايي سازمان وؤثر است.10-تجزيه و تحليل جا ومکاناستفاده درست از جا و مکان براي استقرار افراد، ماشين آلاتو تجهيزات باعث صرفه جويي در هزينه ها ، افزايش سرعت انجام کار و دسترسي آسانتر به ابزارها، وسايل و افراد ميشود.هويت وظايفمنظور از هويت وظايف ، عبارت است از تفهيم  اين مطلب به كاركنان كه كارشان با ساير فعاليتهاي سازمان چه ارتباطي دارد . چنانچه مشاغل  به نوعي دسته بندي شوند كه شاغلين احساس  كنند كارشان با ساير كارهاي سازمان ارتباط دارد،  در آن صورت آنان درخواهند يافت كه دررسيدن به  فعاليتهاي سا زمان ، كارمهمي را انجام مي دهند  وبدين گونه  ميزان رضايت شغلي آنان افزايش مي يابد .اهميت شغلياهميت شغلي كه رابطه اي نزديك با هويت وظايف دارد، عبارت است ازاحترام و اهميتي كه در داخل و يا خارج از سازمان براي شغل قايل مي شوند . زماني كه يك شغل درداخل يا خارج يك سازمان مورد اعتماد باشد حاصل اين احساس اهميت سرافرازي پاي بندي به شغل انگيزه هاي مثبت  رضايت شغلي و سر انجام  عملكرد بهتر در شغل مي باشد .بازخوردمنظور از بازخورد ، بازتابهاي مربوط به نحوه ي كار كردن افراد است . يعني اگربراي كاركنان روشن شود كه نتايج عملكرد كار روزانه ، هفتگي يا ماهانه ي آنان چگونه  بوده است و آنان  اطلاعات لازم را در مورد نحوه ي  كار و انجام دادن وظايف خود  دريافت كنند ، اين عمل باعث خواهد شد  آنان  بتوانند روشهاي  كار كردن  خود را با  معيارهاي مربوط  تنظيم كنند. مديران وسرپرستان بايد نحوه انتقاد از زيردستان خود را بدانند تا با عكس العملهاي نامطلوب روبرو نگردند. تحقيقات نشان مي دهند كه استفاده از روشهاي  صحيح انتقاد مي تواند موجب انگيزه هاي كاري مثبتي در كاركنان گردد.

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
486
مشاهده

کد فایل:20552
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:113

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکارورزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرودانلود گزارش کارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساخ

 • بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی

  بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی,پروژه انگیزه ی پژوهشی,تاریخچه ی توجه به پژوهشگری معلم,تحقیق ظرفیت پژوهشی,تحقیق فرصت ها و امکانات پژوهشی,مقاله تخصص پژوهشی,نیازسنجی آموزش پژوهش به معل,نیازهای آموزش پژوهش دانلود فایل اصلی بررسی ظرفیت…

 • پاورپوینت خلاقیت در کودکان

  پاورپوینت خلاقیت در کودکان دانلود پاورپوینت خلاقیت در کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بچه هایی که راه حل های جدید و مناسب پیدا می کنند، بچه هایی خلاق هستند. اما باید دانست…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي نمایشگاه ، فروشگاه و مرکز خدماتی ایران خودرو

  پایان نامه طراحي فروشگاه,رساله معماري طراحي نمایشگاه,طراحي فروشگاه,فروشگاه و مرکز خدماتی ایران خودرو,مطالعات معماري طراحي فروشگاه,نمایشگاه و مرکز خدماتی ایران خودرو دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحي نمایشگاه ، فروشگاه و مرکز خدماتی ایران خودرو از سایت دانلود…

 • پاورپوینت آشنايي با سيستم اعداد

  پاورپوینت آشنايي با سيستم اعداد برچسب ها: آموزش اعداد باینریعملیات ریاضی برای سیستم دودوییاموزش مکمل 2نمایش اعداد منفی در مبنای 2مکمل 9اعداد دهدهیتبدیل مبنای اعشاری 10 به 2اعداد در مبنای 16 رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنايي با سيستم اعداد…

 • مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی

  مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دانلود مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت از زندگی آغاز توجه به بهزیستی تعریف بهزیستی ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف…

 • مبانی نظری روانشناسی عشق

  مبانی نظری روانشناسی عشق دانلود مبانی نظری روانشناسی عشق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری روانشناسی عشق مفاهيم عشق بـه واسـطه آزمـايشـات گـونـاگون تـفاوتهاي ابراز عشق در دو جنس مرد و زن…

 • طرح توجیهی صنعت بسته بندی چای

  دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی چای,طرح توجیهی چای بسته بندی,طرح توجیهی دستگاه بسته بندی چای فله,طرح توجیهی صنعت بسته بندی چای,طرح کسب و کار بسته بندی چای تی بگ,کارافرینی بسته بندی چای و قهوه,کارافرینی مراحل تولید چای کیسه…

 • بررسي تأثير خدمات رضایت و اطمینان مشتری از عرضه کننده کالا بر فروش كالا

  فروش کالا دانلود فایل اصلی بررسي تأثير خدمات رضایت و اطمینان مشتری از عرضه کننده کالا بر فروش كالا از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي تأثير خدمات رضایت و اطمینان مشتری از عرضه کننده کالا بر فروش كالا در حجم…

 • بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

  بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات برچسب ها: پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتدانلود پروژه بررسی و…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعهد سازمانی تعریف در ادبیات روان…

 • پاورپوینت بررسي و مدلسازي راكتورهاي Hollow fiber

  پاورپوینت بررسي و مدلسازي راكتورهاي Hollow fiber برچسب ها: بررسي و مدلسازي راكتورهاي Hollow fiberروش های جداسازیخصوصیات غشاء ها غشاء ها انواع بيوراکتورهانوع و آرایش غشاءمیکرو اورگانیسمها سیستم و عملیات آن برنامه كامپيوتري رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسي و…

 • پیشینه و مبانی نظری راهبردهاي حل مسأله و نگرش

  پیشینه و مبانی نظری راهبردهاي حل مسأله و نگرش دانلود پیشینه و مبانی نظری راهبردهاي حل مسأله و نگرش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت بازاریابی(بازاریابی رابطه مند)

  چارچوب نظري مدیریت ارتب,دانلود مباني نظري سیستم اطلاعات بازاریابی,فصل دوم پايان نامه ارشد مدیریت بازاریابی,مباني نظري ارتباطات بازاریابی,مباني نظري مديريت بازاریابی رابطه مند,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت بازاریابی(بازاریابی رابطه مند) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت صندوق بین المللی پول

  پاورپوینت صندوق بین المللی پول دانلود پاورپوینت صندوق بین المللی پول دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع صندوق بین المللی پول، در قالب ppt و در 128 اسلاید، قابل ویرایش.    …

 • پيشينه نظري عشق ورزی خانواده

  پيشينه نظري عشق ورزی خانواده دانلود پيشينه نظري عشق ورزی خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک های عشق ورزی 2 - 3 - مفهوم عشق : ملا صدرا از عشق حقیقی در…

 • كاربرد ميكروكنترلرها در وسايل الكترونيكي و كامپيوترها

  میکروکنترل دانلود فایل اصلی كاربرد ميكروكنترلرها در وسايل الكترونيكي و كامپيوترها از سایت دانلود فایل تحقیق كاربرد ميكروكنترلرها در وسايل الكترونيكي و كامپيوترها در حجم 90 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:فهرست مطالب:مقدمه2-1 اصطلاحات…

 • بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

  بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت برچسب ها: مسئولیت اجتماعی کارکنان مشتریان سرمایه گذاران جامعهپایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکتپروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و…

 • بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

  بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران برچسب ها: ساختار مالکیت مالکیت نهادی مالکیت مدیریتی ارزش بازار شرکتبررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و اضطراب احساس تعلق به مدرسه (فصل 2)

  پيشينه پژوهش نظریه‌های اضطراب,پيشينه نظري تعاریف استرس,چارچوب نظري احساس تعلق,فصل دوم پايان نامه ارشد احساس تعلق به مدرسه,مباني نظري استرس و اضطراب,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و اضطراب احساس تعلق به مدرسه دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • پیشینه و مبانی نظری رفتار پیشرفت گرا

  پیشینه و مبانی نظری رفتار پیشرفت گرا دانلود پیشینه و مبانی نظری رفتار پیشرفت گرا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار پیشرفت گرا ساختار نظريه اتكينسون اتكينسون رفتار…

 • مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی

  مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی دانلود مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری توسعه ، تحصیلات زنان ، توسعه اقتصادی 1 - 1 ) توسعه و مفاهيم آن…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های نو و سازه های چادری

  دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های نو و سازه های چادری برچسب ها: دانلود رایگان پاورپوینت سازه های چادریدانلود مقاله سازه های چادریسازه های چادری pdfسازه های نوین در معماریمعرفی سازه های نوانواع سازه های نوین رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول طراحي کامپايلر

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول طراحي کامپايلر برچسب ها: نلود جزوه اصول طراحی کامپایلر پارسهجزوه اصول طراحی کامپایلر پیام نوراصول طراحی کامپایلر چیستجزوه کامپایلر پارسهدانلود رایگان جزوه کامپایلر پارسهدانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر پارسهجزوه ی کامپایلرآموزش اصول طراحی کامپایلر رفتن…

 • پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

  پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 برچسب ها: پاورپوینت تاریخ ادبیات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 167محتویاتقسمتی از…

 • پیشینه و مبانی نظری دست برتری

  پیشینه و مبانی نظری دست برتری دانلود پیشینه و مبانی نظری دست برتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه نظری دست برتری از همان آغاز شکل گیری تمدن ، انسانها در به کارگیری…

 • پروژه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان

  پروژه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان برچسب ها: 09358978227نگار زمانیدانلوددانلود پروژهدانلود پایان نامهدالنود پایان نامه کارشناسیدانلود پایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامه روانشناسیدانلود پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه…

 • پاورپوینت طبقه بندی سدهای بتنی

  پاورپوینت طبقه بندی سدهای بتنی دانلود پاورپوینت طبقه بندی سدهای بتنی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت طبقه بندی سدهای بتنی(بهره برداری و نگهداری از سدها )،در حجم 60 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • پیشینه و مبانی نظری برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP

  پیشینه و مبانی نظری برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP دانلود پیشینه و مبانی نظری برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و به موقع بودن گزارشگری مالی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و به موقع بودن گزارشگری مالی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و به موقع بودن گزارشگری مالی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی

  ارتباطی,سازگاری,مبانی,مفهوم,مهارتهای,نظری دانلود فایل اصلی مبانی نظری مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی  (فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی

  مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول، مبانی، مدل ها و نظریه های  هوش هیجانی 1- مفهوم هوش 2- تعاریف هوش…

 • پاورپوینت درباره گام های موفقیت

  پاورپوینت درباره گام های موفقیت دانلود پاورپوینت درباره گام های موفقیت دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : فایل پاورپوینت  با موضوع گامهای موفقیت ،در 16 اسلاید ، قابل ویرایش ،قالب پاورپوینت. بخشی از متن :…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 11 بخش اول : ادبیات تحقیق…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق هزینه های کیفیت

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق هزینه های کیفیت دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق هزینه های کیفیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول – مبانی نظری تحقیق 15 2 - 1 .…

 • دانلود پاورپوینت بررسی Arc GIS

  Arc GIS,Excel,GIS,پاورپوینت Arc GIS,پاورپوینت GIS,تهیه نقشه,جغرافیا,دانلود پاورپوینت Arc GIS,عمران,نقشه هاي اقليمي دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت بررسی Arc GIS از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت Arc GIS ، در حجم اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:انواع داده…