بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

برچسب ها:
جنس پایگاه اقتصادی اجتماعی درونی شدن ارزشها هماهنگی ارزشهای گروهی تایید دیگران رضایت از خود هویت اجتماعی هویت دینی هویت خانوادگی هویت ملی

رفتن به سایت اصلی

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل
موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ،
خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه
اقتصادی –
اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید
دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه
برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و
دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر
دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر
بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای
و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و
تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

 نتایج تحقیق نشان
داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی
ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ،
دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل
متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین
متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی
با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود
داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و
هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه
معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران
هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  .                 فهرست                       صفحه

چکیده    …………………………………………………………………………………………………………………………….    1

فصل اول : طرح تحقیق      

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..   3

2-1 موضوع تحقیق
………………………………………………………………………………………………………… 3

3-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………   4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..    4

5-1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..   5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5

7-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..  5

1-7-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………  5

2-7-1تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..   8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….   10

8-1 تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. 11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق
…………………………………………………………………………………………….  14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………..    16

1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..   17

2-2 مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………..   17

1-2-2 دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………..    17

2-2-2 پارسونز
…………………………………………………………………………………………………………………   18

3-2-2 ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

4-2-2 کنش متقابل نمادی………………………………………………………………………………………………….    22

5-2-2 کولی …………………………………………………………………………………………………………………….    23

6-2-2 مید ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

7-2-2 گافمن……………………………………………………………………………………………………………………    26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….   27

 

عنوان                                                      صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..    30

4-2 پرسشهای تحقیق
…………………………………………………………………………………………………….. 31

5-2 فرضیات تحقیق
……………………………………………………………………………………………………….   31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….   32

فصل سوم : روش تحقیق
………………………………………………………………………………………………..  34

1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-3 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..  35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
……………………………………………………………………………… 35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..  38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته …………………………………………………………………………………………. 42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
…………………………………………………………………………………  43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………… 43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………………………… 45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
……………………………………………………………………….    46

7-3 اعتبار تحقیق
…………………………………………………………………………………………………………….. 47

8-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..    47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………    48

1-9-3 تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………  48

2-9-3 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 49

10-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………… 50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..    50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..  50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………………..    51

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
………………………………………………………………………………………..  52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………    52

عنوان                                                      صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ……………………………………………….. 53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی………………………………………………. 53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………    54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………   54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه
خانواده……………………………………… 55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….    57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….   58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………   59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ……………………………………………………………… 60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………    61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان …………………………………………………………………. 62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………    63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….  64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ……………………………………………………………..  65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………….. 66

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-5 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….    67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
اجتماعی» دانش آموزان …………………   67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
دینی» دانش آموزان ……………………   68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
خانوادگی» دانش آموزان………………  68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
ملی» دانش آموزان …………………….   69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی»
و« هویت اجتماعی»….  69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت دینی» ………….   70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..   70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت ملی» ……………  71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت
اجتماعی» ……………………  71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود»
و «هویت دینی» ………………………..    71

عنوان                                                       صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود»
و «هویت خانوادگی»………………….    72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و
«هویت ملی»…………………………..  
72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت
اجتماعی»……………………………   73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت دینی» ……………………………..   73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت ملی» ……………………………….  74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت ملی» ………………………………   74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها»
و «هویت اجتماعی» ………………    74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت دینی» …………………..    75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت خانوادگی» …………….   75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت ملی» …………………….   76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت اجتماعی»……..    76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت دینی»…………. 77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت خانوادگی»…..    77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت ملی»…………. 78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….    78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….    78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ……………………………………………………………………………   80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی………………………………………………………………………………….. 82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….   84

4-5  تحليل مسير………………………………………………………………………………………………………………. 86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
…………………………………………………………………………………. 92

1-6 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….  94

3-6 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….   99

فهرست منابع و ماخذ
………………………………………………………………………………………………………… 102

پیوست

 

                                             فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول1-3    ميزان
آلفاي كرانباخ …………………………………………………………………………………………..    47

جدول 2-3   ميزان
دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،

رشته و پايه تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………….  48

جدول 3-3  توزيع حجم
نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس………………………………………………… 49

جدول 4-3  توزيع حجم
نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي……………………………………..  50  

جدول 1-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب جنس ………………………………………………………………….. 52

جدول 2-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي …………………………………………………………. 53

جدول 3-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي………………………………………………………… 53

جدول 4-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر……………………………………………………….. 54

جدول 5-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر………………………………………………………. 55

جدول 6-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده……………………………………………… 56

جدول 7-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود……………………………………………….   57

جدول 8-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن…………………………………………..   58

جدول 9-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها ………………………………………………   59

جدول10-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي……………………………………..   60

جدول11-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي…………………………………………..    61

جدول12-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني……………………………………………………    62

جدول13-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………. 63

جدول 14-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي……………………………………………………    64

جدول15-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي…………………………………………….. 65

جدول 1-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب
جنس…………………………………………..    67

جدول 2-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس ……………………………………………..    68

جدول 3-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس………………………………………..  68

جدول 4-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس………………………………………………..  69

جدول 5-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت
اجتماعي…………………………………………. 69

جدول 6-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ديني………………………………………………   70

عنوان                
                                                                                                  صفحه

جدول 7-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت
خانوادگي……………………………………….   70

جدول 8-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ملي………………………………………………… 71

جدول 9-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت
اجتماعي…………………………………………………… 71

جدول 10-5   همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت ديني…………………………………………………………   72

جدول 11-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي………………………………………………….. 72

جدول 12-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت ملي…………………………………………………………    73

جدول 13-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت
اجتماعي……………………………………………   73

جدول 14-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني……………………………………………………    73

جدول 15-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي………………………………………….    74

جدول 16-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي…………………………………………………. 74

جدول 17-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت
اجتماعي…………………………………………………    75

جدول 18-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت ديني ………………………………………………………    75

جدول 19-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي…………………………………………………   76

جدول 20-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت ملي……………………………………………………….. 76

جدول 21-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي……………………………………… 77

جدول 22-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني……………………………………………  77

جدول 23-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي……………………………………. 78

جدول 24-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي………………………………………………    78

جدول 25-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني.. 79

جدول 26-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم………………..   79

جدول 27-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………..    80

جدول 28-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

هويت خانوادگي …………………………………………………………………………………………………………………   81

جدول 29-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم………..   81

جدول 30-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. 82

جدول 31-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي…. 83

 

   عنوان                                                                                          
                     صفحه

جدول 32-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم……….  83

جدول 33-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. 84

جدول 34-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

 هويت اجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 35-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم……….. 85

جدول 36-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم………………………………………………. 86

جدول 37-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني………………………………… 88

جدول 38-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي…………………………..    89

جدول 39-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي…………………………………  90

جدول 40-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي………………………….. 91

                        فهرست اشكال

شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرايند هويت
……………………………………………………………………………………   28

شكل 2-2 الگوي  نظري
و تحليلي تحقيق
…………………………………………………………………………………  33

                              فهرست نمودارها

نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) …………………………………………………    20

نمودار 1-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود………………………………………………… 57

نمودار 2-4 توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران
بودن………………………………………………   58

 نمودار 3-4 توزيع
دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها…………………………………………………    59

نمودار 4-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي
گووهي……………………………………….. 60

نمودار 5-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي –
اجتماعي…………………………………………  61

نمودار 6-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
ديني……………………………………………………… 62

نمودار 7-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………….    63

نمودار 8-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
ملي………………………………………………………  64

نمودار 9-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
اجتماعي…………………………………………………    65

نمودار1-5 تحليل مسير
هويت………………………………………………………………………………………………    87

 

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
707
مشاهده

کد فایل:30831
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حجم فایل ها:373

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
جنس پایگاه اقتصادی اجتماعی درونی شدن ارزشها هماهنگی ارزشهای گروهی تایید دیگران رضایت از خود هویت اجتماعی هویت دینی هویت خانوادگی هویت ملی

 • بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پيام نور شهرستان شیراز در رشته تحصيليشان

  پیام نور,رشته تحصیلی,رضایتمندی دانلود فایل اصلی بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پيام نور شهرستان شیراز در رشته تحصيليشان از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پيام نور شهرستان شیراز در رشته تحصيليشان در حجم 89 صفحه و در قالب…

 • پاورپوینت مفاهیم و ویژگیهای خط مشی

  پاورپوینت مفاهیم و ویژگیهای خط مشی دانلود پاورپوینت مفاهیم و ویژگیهای خط مشی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مفاهیم و ویژگیهای خط مشی ، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش بخشی از متن:…

 • پاورپوینت طراحی کنترل ها و انواع آن

  پاورپوینت طراحی کنترل ها و انواع آن برچسب ها: کنترل فیدبک از کنترل خطیمفاهیم کنترل خطیمقاله کنترل خطیتفاوت کنترل خطی و غیرخطیتحقیق در مورد سیستم های کنترل خطیروش های کنترل سیستمعلم کنترل چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت طراحی کنترل…

 • تجزیه وتحلیل کتابخانه آنلاین

  تجزیه وتحلیل کتابخانه آنلاین برچسب ها: نمودار usecase usecase نمودارActivityنمودار Activityنمودار Class Class SequenceSequenceتجزیه وتحلیل کتابخانه آنلایننمودارهای کتابخانهکتابخانهتجزیه و تحلیل کتابخانهدرس آزمهندسیپروژه آزمهندسی رفتن به سایت اصلی تجزیه وتحلیل کتابخانه آنلاین دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت…

 • اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت

  اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت برچسب ها: اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت حمایت از حقوق بیمارCaringمراقبت Cooperation همکاریمفاهیم اخلاقی درپرستاریارزش هاي اساسي اخلاقی در پزشکیارزش هاي اساسي اخلاقی در ماماييارزش هاي اساسي…

 • قالب پاورپوینت شیمی 1

  قالب پاورپوینت شیمی 1 دانلود قالب پاورپوینت شیمی 1 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت شیمی 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …     اسلاید…

 • بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

  بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان برچسب ها: پروژه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستانپایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات و پایداری سود (فصل 2)

  pdf,پيشينه پژوهش مقاله کیفیت سود,پيشينه تحقيق کیفیت سود doc,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه تعریف ک,کیفیت سود,مباني نظري عناصر کیفیت سود,مدلهای اندازه گیری کیفیت سود,مقاله در مورد کیفیت سود دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم تربیت

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم تربیت دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم تربیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم تربیت واژه تربیت بر پرورش دادن استعدادهای انسان یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای…

 • پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی

  پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دانلود پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

  پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي (فصل دوم )

  پیشینه پژوهش تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,چارچوب نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,فصل دوم پایان نامه تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي دانلود فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری تعارض کار خانواده

  پیشینه و مبانی نظری تعارض کار خانواده دانلود پیشینه و مبانی نظری تعارض کار خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعارض کار - خانواده تعریف و مقدمه تقابل میان کار و خانواده یکی…

 • پاورپوینت معماری برج هرست

  پاورپوینت معماری برج هرست برچسب ها: 09358978227نگار زمانیبرج هرستتحقیق برج هرستدانلود تحقیق برج هرستدانلود پاورپوینت برج هرستپاورپوینت برج هرستخرید تحقیق برج هرستخرید پاورپوینت برج هرستدانلود پاورپوینت رشته معماریتحقیق رشته معماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معماری برج هرست دسته بندي…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها

  ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق انتخاب…

 • مبانی نظری پژوهش صنعت بیمه

  مبانی نظری پژوهش صنعت بیمه دانلود مبانی نظری پژوهش صنعت بیمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صنعت بیمه تعريف کلی بيمه 2 - 3 ) تاريخچة پيدايش بيمه 2 - 4 ) جريان…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری,پيشينه تحقيق بازاریابی رابطه ای چیست,دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ابعاد بازاریابی راب,مباني نظري پایان نامه بازاریابی رابطه مند دانلود فایل…

 • بررسی تجارت الکترونیک

  بررسی تجارت الکترونیک برچسب ها: قراردادمقاله حسابداری تجارت الكترونيكيتحقیق محیط الکترونیکی قرداد الکترونیکی تحقیق بررسی تجارت الکترونیکمعاملات الکترونیکی حقوق قرارداد رفتن به سایت اصلی بررسی تجارت الکترونیک دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل تحقیق حاضر با عنوان…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم درگیری والدین در امور تحصیلی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش عملکرد تحصیلی,پيشينه تحقيق والدین و عملکرد تحصیلی,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق درگیری والدین در امور تحصیلی (فصل دوم),دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی,فصل دوم پايان نامه ارشد د,مباني نظري درگیری والدین در امور تحصیلی دانلود فایل…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث شرکت تولید و مونتاژ کامپیوتر

  آموزش مونتاژ کامپیوتر,پرو,دانلود طرح توجیهی تولید کامپیوتر,دانلود طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر,طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر,طرح کسب و کار تولید و مونتاژ کامپیوتر,کارآفرینی تولید صفحه کلید کامپیوتر,کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کامپيوتر در شركت عالي پوش

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کامپيوتر در شركت عالي پوش برچسب ها: گزارش کاراموزي شركت عالي پوش روز ابهرکاراموزي شركت عالي پوش روز ابهرکارورزي شركت عالي پوش روز ابهردانلود گزارش کارآموزي شركت عالي پوش روز ابهرشركت عالي پوش روز ابهرشركت…

 • پیشینه و مبانی نظری موسیقی و اختلالات یادگیری

  پیشینه و مبانی نظری موسیقی و اختلالات یادگیری دانلود پیشینه و مبانی نظری موسیقی و اختلالات یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق موسیقی واختلالات یادگیری فصل دوم : ادبیات…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلال لجبازی افرمانی

  پیشینه و مبانی نظری اختلال لجبازی افرمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلال لجبازی افرمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اختلال لجبازی – نافرمانی 2 - 2 - 1 - اختلال لجبازی -…

 • بررسی ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

  بررسی ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکردتحقیق بررسی یادگیری سازمانیبررسی ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی…

 • پاورپوینت ووشرری بانکروفتی

  پاورپوینت ووشرری بانکروفتی برچسب ها: ووشریا بانکروفتیبروگیا مالاییفیلاریازیس و الفانتیازیسمیکروفیلر چیستمیکروفیلر ووشریا بانکروفتیووشریا بانکروفتی چرخهدیکتیوکولوس فیلاریاکرم رشته ای رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ووشرری بانکروفتی دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع ووشرری…

 • فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم - عنوان: اهلا و سهلا (خوش آمدید)

  جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی نهم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی نهم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم - عنوان: اهلا و سهلا (خوش آمدید) از…

 • ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

  ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبحث…

 • پاورپوینت حکمت مشاء

  پاورپوینت حکمت مشاء دانلود پاورپوینت حکمت مشاء دسته بندي : فلسفه و منطق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت حکمت مشاء(فلسفه مشاء)، در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش جهت ارائه کلاسی. بخشی از متن: در سنت فلسفه اسلامی…

 • مروری بر آسیب شناسی اجتماعی

  آسیب اجتماعی دانلود فایل اصلی مروری بر آسیب شناسی اجتماعی از سایت دانلود فایل تحقیق مروری بر آسیب شناسی اجتماعی در حجم 17 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:فهرست مطالبمقدمه      1كجرويهاي اجتماعي      2تعريف كجرويهاي…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پارادایم شناسی روش پژوهش و سلامت درقرآن

  دانلود پاورپوینت با موضوع پارادایم شناسی روش پژوهش و سلامت درقرآن برچسب ها: پارادایم شناسیپاورپوینتپژوهش و سلامتروشقرآناهمیت تحقیق در رهنمودهای دینیچیستی تحقیق و معرفت علمیفلسفه و فلسفه اسلامیاهداف پارادایمی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پارادایم شناسی روش…

 • دانلود مقاله بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر درآمد در ایران

  پروژه بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر,تحقیق بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر درآمد در ایران,دانلود مقاله بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر درآمد در ایران,مقاله بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر…

 • تحقیق با موضوع تربیت بدنی و زندگی انسان

  تحقیق با موضوع تربیت بدنی و زندگی انسان دانلود تحقیق با موضوع تربیت بدنی و زندگی انسان دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق با موضوع تربیت بدنی و زندگی انسان 35 ص ،…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کارخانه تولید قالب های صنعتی

  پروژه کارافرینی تولید قالب,تولید قالب های صنعتی,دانلود طرح توجیهی تولید قالب های صنعتی,دانلود طرح توجیهی قالبهای صنعتی,طرح احداث کارخانه تولید قالب,طرح توجیهی قالب های صنعتی,طرح کارافرینی تولید قالب,طرح کسب و کار قالب سازی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگي شغلي در کارکنان و کارمندان(فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

  ادبیات نظری تحقیق فرسودگی شغلی در معلمان,پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی,تعریف مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی,چارچوب نظری تحقیق در پایان نامه فرسودگی,مبانی نظری در پایان نامه فرسودگی شغلی,مبانی نظری فرسودگی شغلی,نگی,نمونه یک پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی…