بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان

برچسب ها:
اطلاعات جمعیت نگارانه سبک های فرزند پروری والدین تعهد مذهبی التزام عملی به اعتقادات اسلامیدانش آموزان

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش: روانشناسی اسلامی (مثبت گرا)

عنوان:

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی
والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی شهرستان اقلیدچکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه
سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش آموزان دختر
مقطع ششم ابتدایی شهرستان اقلید انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دخترکلاس ششم ابتدایی شهرستان اقلید
درسال 94- 95 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی
ساده تعداد 150 دانش آموز
و والدین آنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
برای جمع آوری داده ها ازچهار پرسشنامه مقیاس اطلاعات جمعیت نگارانه، پرسشنامه ی
سبک های فرزند پروری فرم والدین (بامریند،1973)، پرسشنامه ی تعهد مذهبی (جان بزرگی،1388) و مقیاس التزام عملی به
اعتقادات اسلامی ( نویدی و عبدالهی،1380) استفاده شد. سه فرضیه در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از تحلیل آن ها به این شرح بوده است: 1- بین سبک های
فرزند پروری والدین با التزام عملی به اعتقادات اسلامی دانش آموزان رابطه آماری
معنا داری وجود ندارد، به جز شیوه استبدادی مادران که با بعد التزام عملی به
روزه در دانش آموزان رابطه آماری مثبت معنا داری داشته است. 2- پایبندی مذهبی  مادران با التزام عملی
به نماز و روزه ، دوسو گرایی مذهبی پدران با التزام عملی به نماز، و پایبندی مذهبی پدران با التزام به دیگر احکام
شرعی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش آموزان رابطه آماری مثبت معنا داری
داشته است. حال آن که دوسو
گرایی مذهبی مادران با التزام عملی به روزه در دختران کلاس ششم
ابتدایی شهر اقلید رابطه آماری منفی
معنا داری داشته است. 3- عوامل جمعیت
نگارانه (سن و شغل والدین و
قومیت) بر سبک فرزند پروری و تعهد مذهبی والدین و التزام عملی به اعتقادات اسلامی
دانش آموزان مورد مطالعه تاثیر آماری معنا
داری نداشته است.فهرست 
مطالبعنوان                                                                                        
                                  صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………..1  مقدمه……………………………………………………………………………2فصل اول: کلیات1-1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………..51-2 . اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………81-3. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..101-4. فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………101-5 . تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………101-5-1. سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………………………………………101-5-2. تعهد مذهبی والدین…………………………………………………………………………………………………………….111-5-3. التزام عملی به اعتقادات اسلامی………………………………………………………………………………………….111-6 . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………….121-6-1. سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………………………………………121-6-2. تعهد مذهبی والدین…………………………………………………………………………………………121-6-3.  التزام عملی به اعتقادات اسلامی……………………………………………………………………………………………12فصل دوم: پیشینه تحقیق2-1.
 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….142-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………142-2-1
. مفهوم
سازی
وسبک
فرزند
پروری…………………………………………………………………………………………142-2-2.
نظریه
تاثیر
خانواده………………………………………………………………………………………..152-2-3
. نظریه­تحول­روانی­اجتماعی…………………………………………………………………………………….162-2-4 . ­­روش های­ارتباطی­ والدین ­و­فرزندان­……………………………………………………………………………………….172-2-5 . دیدگاه ضرورت اقتدار و نفوذ در خانواده……………………………………………………………………………….192-2-6 . سبک های والدینی…………………………………………………………………………………….202-2-7. نظریه
تاثیرخصوصیات کودک…………………………………………………………………………………………………212-2-8 . فواید سبک فرزند پروری مقتدرانه از دیدگاه استینبرگ، المن و مانتس……………………………..222-2-9. ­نظریه رفتار و رابطة انسان با هر نظام…………………………………………………………………………………….222-2-10.
نظریه نگرش های والدین نسبت به فرزندان……………………………………………………………………….252
-2-11. نظریه پذیرش وتفاهم……………………………………………………………………………………………………262-2-12.
­نظریه­­عواقب­منطقی­………………………………………………………………………………………262-2-13. الگوی فرضی والد-کودک………………………………………………………………………………………………….272-2-14. سبک های فرزند پروری تریکمن و فای………………………………………………………………………….272-2-15. چهار زمینه پرورش مرتبط با طبقه
اجتماعی-اقتصادی…………………………………………………..282-2-16. دیدگاه تعهد والدین……………………………………………………………………………………302-2-17
. دیدگاه قرآن در فرزند پروری…………………………………………………………………………………………..302-22-18.
روش های فرزند پروری دراحادیث وروایات اسلامی………………………………………………………..362-33.
تعهد مذهبی……………………………………………………………………………………………… 432-3-1
. مفهوم سازی و تعریف تعهد مذهبی……………………………………………………………………………………432-3-2 . نظریه تعهد ودینداری فرانکل………………………………………………………………………………………………442-3-3 . متعهد
بودن به دین در نظریه یونگ…………………………………………………………………………………..462-3-4 . دیدگاه دینی ويتگنشتاين……………………………………………………………………………………………………492-3-5 . نظریه اهمیت ووابستگی دین بر روان انسان……………………………………………………………………..502-3-6 . دیدگاه همدلی و درون نگرى پديدارشناختى……………………………………………………………………..532-3-7. ­­نظریه­­تحولی­­شش­مرحله­ای­فولرولوین……………………………………………………………………………………..542-3-8. تعهد مذهبی ازدیدگاه قرآن………………………………………………………………………………………………. 562-3-9. تعهد مذهبی از دیدگاه احادیث و
روایات اسلامی……………………………………………………………….692-4. التزام عملی به اعتقادات اسلامی………………………………………………………………………………………………..722-4-1. مفهوم سازی وتعریف التزام عملی به اعتقادات اسلامی………………………………………………………722-4-2. نظریه خصوصیات روانی نوجوان استانلی هال………………………………………………………………………732-4-3. دیدگاه
اعتماد اساسی…………………………………………………………………………………………………………..
752-4-4. نظریه مراحل شناختی دررشددینی…………………………………………………………………………………… 772-4-5. نظریه تحول
تفکر دینی گلدمن……………………………………………………………………………………………792-4-6. نظریه مراحل تحول دینی الکايند…………………………………………………………………………………………812-4-7. دیدگاه فاولرازمفهوم ایمان…………………………………………………………………………………………………….832-4-8. التزام عملی به اعتقادات اسلامی از دیدگاه قرآن………………………………………………………………….8822-4-9.
التزام عملی به اعتقادات اسلامی از دیدگاه احادیث و روایات اسلامی………………………………….902-5 . پیشینه مطالعات
داخلی……………………………………………………………………………………………………………..922-6 . پیشینه
مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………1002-7. جمع بندی………………………………………………………………………………………………….106فصل سوم: روش تحقیق3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………..1113-2. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………1113-3. جامعه آماری ونمونه…………………………………………………………………………………………………………………1113-4 . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………….1123-4-1. مقیاس اطلاعات جمعیت نگارانه…………………………………………………………………………………………1123-4-2. پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری فرم والدین………………………………………………………….1123-4-3. پرسشنامه ی تعهد مذهبی…………………………………………………………………………………………………1143-4-4. مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی……………………………………………………….1143-5. روش اجرا……………………………………………………………………………………………….1163-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………..1163-6 . اخلاق پژوهش……………………………………………………………………………………..117فصل چهارم: نتایج4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………1194-2. تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………..1194-3. تحلیل استنباطی
فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………..124فصل پنجم: نتیجه­گیری و
پیشنهادات5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………1325-2.  رابطه سبک های
فرزند پروری والدین با التزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان …………………………………………………………………………………………………..1325-3. رابطه بین تعهد مذهبی والدین با التزام عملی به اعتقادات  اسلامی در دانش آموزان …………..1485-4. تاثیرعوامل جمعیت نگارانه (سن و شغل والدین و
قومیت) بر سبک فرزند پروری، تعهد مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش آموزان 
………………………………………………………………………………..1665-5 . جمع بندی…………………………………………………………………………………………….1695-6 . پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….1705-6-1. پیشنهادات
کاربردی………………………………………………………………………………1705-6-2. پیشنهادات
پژوهشی……………………………………………………………………………….1715-7. محدودیت
هاي پژوهش…………………………………………………………………………………..171منابع و ماخذ :فهرست منابع فارسی وعربی………………………………………………………………………………………..172فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………..181چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………184

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     
  صفحه

جدول شماره4-1.  سن مادر………………………………………………………………………………………………………………119

جدول شماره4-2 . شغل مادر……………………………………………………………………………………………………………120

جدول شماره4-3 . سن پدر ……………………………………………………………………………………………………………..120

جدول شماره4-4 . شغل پدر …………………………………………………………………………………………………………….121       

جدول شماره4-5 . قومیت…………………………………………………………………………………………………………………121

جدول شماره4-6 .  وضعیت شاخص های توصیفی سبک فرزند پروری در
والدین موردمطالعه……..121

جدول شماره4-7.  وضعیت شاخص های توصیفی تعهد مذهبی در والدین
مورد مطالعه……………..
122

 جدول شماره4-8 .  وضعیت شاخص های توصیفی التزام عملی به اعتقادات
اسلامی در دانش آموزان مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..123

جدول شماره 4-9.  بررسی رابطه سبک
فرزند پروری پدران  و مادران  با التزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش
آموزان آموزان مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………124

جدول
شماره 4-10.  بررسی رابطه تعهد مذهبی
والدین پدران  ومادران با التزام عملی
به اعتقادات اسلامی در نوجوانان دختر شهرستان اقلید……………………………………………………………………………………………..127

جدول شماره 4-11. تحلیل چند متغیره تاثیر عوامل جمعیت
نگارانه (سن والدین ، شغل والدین و قومیت) بر سبک فرزند پروری، تعهد مذهبی و
التزام عملی به اعتقادات اسلامی در
دانش آموزان…….130

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
218
مشاهده

کد فایل:30794
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۵
حجم فایل ها:711

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
اطلاعات جمعیت نگارانه سبک های فرزند پروری والدین تعهد مذهبی التزام عملی به اعتقادات اسلامیدانش آموزان

 • پاورپوینت سلامت در حوادث و بلایا

  پاورپوینت سلامت در حوادث و بلایا دانلود پاورپوینت سلامت در حوادث و بلایا دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سلامت در حوادث و بلایا ، در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش با افکت مناسب…

 • پاورپوینت سركه

  پاورپوینت سركه برچسب ها: سرکه سفید از چی درست میشهسرکه صنعتیفرمول سرکهمضرات جوشاندن سرکهفواید بچه سرکهسرکه سفید برای پوستمضرات سرکه سیبمضرات سرکه برای مردان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سركه دسته بندي : برنامه ریزی شهری جزئیات و دریافت گزارش…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد Modem در كامپيوتر

  دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد Modem در كامپيوتر برچسب ها: كار مودمانواع مودم ابزارهای کورد نیاز برای کار کردن با اینترنتكار مودم چيستنمونه‌هايي از مودم‌هاي داخلي کامپیوترروشهاي تبديل سيگنال ديجيتال به آنالوگ اتصال اینترنت با مودم رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری

  استانداردهای طراحی خانه فرهنگ و معماری,برنامه فیزیکی طراحی خانه فرهنگ و معماری,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک,رساله معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری,طراحی خانه فرهنگ و معماری,مطالعات معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات…

 • پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

  پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری دانلود پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با کشاورزی ، دامپروری و ماهیگیری ، در حجم 36 اسلاید…

 • پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب

  پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب دانلود پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : تعصب اقسام تعصّب فطری بودن غیرت و تعصب…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

  ادبیات تحقیق صمیمیت زناشویی و صمیمیت جنسی,پیشینه پژوهش صمیمیت جنسی,صمیمیت جنسی,مبانی نظری روانشناسی,مبانی نظری صمیمیت زناشویی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش صمیمیت زناشویی و صمیمیت جنسی,مبانی نظری و پیشینه رضایت زناشویی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي (فصل دوم )

  ادبیات نظری گزا,پیشینه پژوهش گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي,پیشینه تحقیق تصميم گيري اقتصادي و گزارشگري مالي,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي,فصل دوم پایان نامه اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي دانلود…

 • استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت آباد اصفهان

  استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت آباد اصفهان دانلود استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت آباد اصفهان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل وزارت مسکن و شهر سازی استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی همت‌آباد…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدلهای وفاداری مشتریان (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدلهای وفاداری مشتریان (فصل دوم),تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتری,رضایت و وفاداری مشتری اروپا,کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان,مدل وفاداری مشتری,وفاداری مشتری و مدل‌‌های وفاداری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف…

 • بررسی ضوابط و اصول طراحی اقلیمی در شهرسازی و معماری مناطق گرم ومرطوب

  آسایش حرارتی,اقلیم گرم ومرطوب,بررسی ضوابط و اصول طراحی اقلیمی در شهرسازی و معماری مناطق گرم ومرطوب,پروژه بررسی ضوابط و اصول طراحی اقلیمی در شهرسازی و معماری مناطق گرم ومرطوب,شهرسازی,طراحی اقلیمی دانلود فایل اصلی بررسی ضوابط و اصول طراحی اقلیمی در…

 • بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده

  بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده برچسب ها: بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شدهمقاله حسابداریپروژه رایگان حسابداریپایان نامه حسابداری ارتباط عوامل صاحبکار…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی-حرکتی (فصل دوم )

  پيشينه تحقيق در پايان نامه یادگیری مهارتهای روانی,حرکتی (فصل دوم پایان نامه),فصل دوم پايان نامه یادگیری مهارتهای حرکتی,مباني نظري پايان نامه آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای,مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی دانلود فایل…

 • ادبیات نظری تحقیق انحراف جنسی (فصل دوم )

  ادبیات نظری انحراف جنسی,تحقیق انحراف جنسی,چارچوب نظری انحراف جنسی,فصل دوم پایان نامه انحراف جنسی,مبانی نظری انحراف جنسی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق انحراف جنسی (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری تحقیق انحراف جنسی (فصل دوم…

 • بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ ورضایت از زندگی سالمندان

  بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ ورضایت از زندگی سالمندان برچسب ها: پایان نامه سبک زندگی سالمتحقیق اضطراب مرگپایان نامه رضایت از زندگیاضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندانعوامل ایجاد کننده…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته فصل دوم مبانی نظري و پیشینه…

 • پاورپوینت طــراحی الـمان شهری

  پاورپوینت طــراحی الـمان شهری دانلود پاورپوینت طــراحی الـمان شهری دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت طراحی المان شهری(طراحی فضای شهری)،در حجم 15 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: رشد روز افزون،بالا رفتن سطح آگاهی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و جرم شناسی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش جرم شناسی زنان,پيشينه تحقيق جرم شناسی بزهکاری اطفال و نوجوانان,چارچوب نظري بزهک,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و جرم شناسی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه جرم و بزهکاری و مباحث حقوقی آن,مباني نظري جرم و بزهکاری در…

 • پاورپوینت درمود شربتها ی قندی

  پاورپوینت درمود شربتها ی قندی,سایر مزایای fos,شربت خرما,شربت عسل,شربت یاکون,عسل طبیعی,کاربردهای شربت افرا دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمود شربتها ی قندی از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمود شربتها ی قندی قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 23محتویات:مقدمهشربت خرماشربت یاکونسایر مزایای…

 • بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف

  بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف برچسب ها: پایان نامه سوء مصرف موادپایان نامه شناخت درمانیباورهای مرتبط با موادنگرش های ناکارآمدبررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد…

 • بررسی تأثیر مهارت های زندگی در امنیت اجتماعی و روانی

  امنیت اجتماعی,روانی,مهارت دانلود فایل اصلی بررسی تأثیر مهارت های زندگی در امنیت اجتماعی و روانی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی تأثیر مهارت های زندگی در امنیت اجتماعی و روانی در حجم 21 صفحه و در قالب word و قابل…

 • دانلود مقاله بررسی تأثیر نور طبیعی فضاهای مسکونی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی افراد

  افراد,بررسی,تأثیر,دانلود,روانی,زندگی,سلامت,طبیعی,فضاهای,کیفیت,مسکونی,مقاله,نور دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تأثیر نور طبیعی فضاهای مسکونی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی افراد از سایت دانلود فایل چکیده ایجاد فضایی آرامش بخش و ارتباط با طبیعت که نور طبیعی برای ساکنین ساختمان ها فراهم…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 11 2 - 1 - امنیت…

 • پاورپوینت آموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي فلش در مرورگر هاي مختلف بدون نياز به نرم افزار

  پاورپوینت آموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي فلش در مرورگر هاي مختلف بدون نياز به نرم افزار برچسب ها: آموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي فلش در مرورگر هاي مختلف بدون نياز به نرم افزارآموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي…

 • ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی

  ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی دانلود ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی معرفی مجتمع مسکونی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع فراشناخت

  دانلود پاورپوینت با موضوع فراشناخت برچسب ها: فراشناخت در یادگیریفراشناخت مقالهفراشناخت در تدریسفراشناخت pdfنظریه فراشناخت فلاولتعریف عملیاتی فراشناختفراشناخت درمانیتعریف باورهای فراشناختی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع فراشناخت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک (فصل دوم)

  ادبیات نظری اجرای گمرک الکترونیک,ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک,پیشینه گمرک در ایران,مبانی نظری تجارت الکترونیک,مبانی نظری مزایای گمرک,مبانی نظری وظایف گمرک ایران,مقاله مبانی نظری استانداردهای بین‌المللی گمرکی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • مبانی نظری مفاهیم سود غیرمنتظره، بازده غیرمنتظره و ریسک عدم پرداخت (فصل دوم)

  بازده غیرمنتظره و ریسک عدم پرداخت (فصل دوم),بازده و بازده غیر منتظرهعدم قابلیت پیش بینی,پيشينه پژوهش روش های پیش بینی سود,پيشينه تحقيق مفاهیم سود و سود غیرمنتظره,چارچوب نظري ریسک عد,مباني نظري واکنش بازار سرمایه,مبانی نظری مفاهیم سود غیرمنتظره دانلود فایل…

 • پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت

  پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت برچسب ها: ولتاژ فرکانس قدرتاضافه ولتاژ کلید زنیپست کلید زنی چیستپست سوئیچینگ اضافه ولتاژهاحفاظت تجهيزات سيستم قدرت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت دسته بندي :…

 • مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های دامپروری و دامپزشکی

  مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های دامپروری و دامپزشکی دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های دامپروری و دامپزشکی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های دامپروری و دامپزشکی قالب های…

 • مدیریت پروژه

  مدیریت پروژه دانلود فایل اصلی مدیریت پروژه از سایت دانلود فایل تحقیق مدیریت پروژه در حجم 83 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:مقدمهيكي از مهم ترين وظايف مديريت پروژه، برنامه ريزي و…

 • تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل

  تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل برچسب ها: تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل رفتن به سایت اصلی تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق  ارزش هاي زيست محيطي…

 • بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی

  بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی برچسب ها: بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعیتحقیقتحقیق نقش قرآن در زندگیزندگی فردی و احتماعیمؤلفه های اعجاز در قرآنویژگی های قرآننقش قران در زندگی…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم تربیت

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم تربیت دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم تربیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم تربیت واژه تربیت بر پرورش دادن استعدادهای انسان یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای…

 • پاورپوینت آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن روانکاری توربین بخار

  پاورپوینت آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن روانکاری توربین بخار برچسب ها: آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن روانکاری توربین بخارآشنایی با سیستم سپریتور و روش بهره برداری از آناقدامات قبل از استارتفلو چارت سیستم رفتن به سایت…