بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري

پرسنل اداری,زندان,مددجویان
دانلود فایل اصلی بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري از سایت

دانلود فایل

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان  شهرستان  شیراز  از عملكرد پرسنل  اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : كليات

1

مقدمه

2

طرح
مسئله

4

اهداف
تحقيق

5

اهميت
و ضرورت تحقيق

6

فصل دوم : پيشينه تحقيق

8

مروري
بر تحقيقات داخلي و خارجي

9

چارچوب
نظري

14

مدل
تحليلي

22

فرضيه
هاي تحقيق

23

تعاريف
مفهومي ( نظري ) و عملي ( عملياتي )

24

فصل سوم ( روش تحقيق )

33

ابزار
و وسايل گردآوري داده ها

38

جامعه
آماري

46

حجم
نمونه

46

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

48

نتيجه
گيري

113

 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه جنس

49

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه سن 

50

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه ورودي سال

51

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه وضعيت
تحصيلي 

52

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه رشته تحصيلي 

53

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تعداد اعضاي
خانواده

54

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تعداد واحدهاي
گذرانده

55

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شهر محل
سكونت 

56

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه معدل 

57

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه زبان مادری

58

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه سن پدر

59

جدول و نمودار توزيع پاسخگويان  بر حسب گويه سن مادر            

60

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تحصیلات پدر 

61

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تحصیلات
مادر 

62

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شغل پدر 

63

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شغل مادر 

64

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه که اکثر پرسنل زندان
دلسوز هستند

65

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با تجربه هستند.

66

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
از بخشنامه ها اطلاعی ندارند.

67

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مسئولیت پذیر هستند.

68

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
به مددجويان احترام نمی گذارند.

69

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
وقت شناس و منظم هستند.

70

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
سهل انگار هستند.

71

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
انتقاد پذیر هستند.

72

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
پر توقع هستند.

73

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مرتب و آراسته هستند.

74

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مددجويان را تحقیر می کنند.

75

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
در کار خود صداقت دارند.

76

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
راحت طلب هستند.

77

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
متدین هستند.

78

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
خودخواه هستند.

79

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
به کارشان علاقه مند هستند.

80

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
برنامه ریزی و مدیریت خوبی ندارند.

81

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با حوصله هستند.

82

 

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
بین مددجويان تبعیض قائل
 می شوند.

83

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
از سطح علمی بالایی برخوردارند.

84

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
پارتی بازی می کنند.

85

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
باانصاف هستند.

86

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
اکثر اوقات در اتاق کاری خود حضور ندارند.

87

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
طرح تکریم با ارباب رجوع را رعایت می کنند.

88

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
امانتدار هستند.

89

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مددجويان را خوب راهنمایی
 می کنند.

90

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با ادب هستند.

91

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
کار مددجويان را خوب انجام
 نمی دهند.

92

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
در کارشان جدی هستند.

93

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
بد اخلاق هستند.

94

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
برخورد مناسبی ندارند.

95

جدول و نمودار متغيروابسته ميزان
رضايت مددجويان از پرسنل زندان

96

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان جنس

97

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان سن

98

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان ازپرسنل زندان

99

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت ازپرسنل زندان، وضعيت تأهل

100

جدول متغيروابسته ميزان رضايت از
پرسنل زندان، رشته تحصيلي

101

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تعداد اعضاي خانواده

102

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تعداد واحدهاي گذرانده

103

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شهر محل سكونت

104

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، معدل

105

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، زبان مادري

106

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، سن پدر

107

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، سن مادر

108

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تحصيلات پدر

109

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تحصيلات مادر

110

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شغل پدر

111

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شغل مادر

112

نتيجه گيري

113

 

برچسب ها:
زندان پرسنل اداری مددجویان

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان  شهرستان  شیراز 
از عملكرد پرسنل  اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

 • کفپوش سه بعدی ساختمان

  کفپوش سه بعدی ساختمان دانلود کفپوش سه بعدی ساختمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل کفپوش سه بعدی ساختمان مقدمهمعرفی کفپوش سه بعدی ساختمانکفپوش سه بعدی اپوکسیویژگیهافضاهای مورد استفادهحل مشکلات طراحی داخلیمشخصاتهزینه کفپوش سه بعدی ساختماننمونه طرح…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اجراي سياست تغيير واحد پول (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش طرح اصلاح پول ملی ایران,پيشينه تحقيق بررسی تغییر واحد پول ملی وپیامد های آن,دانلود مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی,فصل دوم پايان,مباني نظري تاثیر تبدیل ریال به تومان بر اقتصاد کشور دانلود فایل…

 • پاورپوینت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

  پاورپوینت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برچسب ها: دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآبادمجموعه فرهنگی تاریخی سعدآبادکاخ های مجموعه تاریخی سعدآبادپاورپوینت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآبادکاخ شاه پهلویپاورپوینت آشنایی با مجموعه تاریخی سعدآبادمجموعه تاریخی سعدآبادپاورپوینت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مجموعه فرهنگی…

 • مبانی نظری و پیشینه برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

  مبانی نظری و پیشینه برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار دانلود مبانی نظری و پیشینه برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • پاورپوینت کفپوش سالن های ورزشی

  انواع کفپوش ورزشی داخل سالن,بررسی کفپوش سالن های ورزشی,پاورپوینت کفپوش سالن های ورزشی,پاورپوینت کفپوش سالن ورزشی,پوشش انواع کفپوش ها,دانلود پاورپوینت کفپوش سالن های ورزشی,کفپوش,کفپوش اختصاصی اسکواش,کفپوش اختصاصی ایروبیک,کفپوش سالن های ورزشی دانلود فایل اصلی پاورپوینت کفپوش سالن های ورزشی از…

 • مبانی نظری آموزش و توسعه

  مبانی نظری آموزش و توسعه دانلود مبانی نظری آموزش و توسعه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل آموزش و توسعه مقدمه 2 - 3 - 2 ) تعیین نیازهای آموزشی مرحله اول ، ارزیابی…

 • پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بلوغ سازمانی ۲ - ۱1 - مفهوم بلوغ ۲ - ۱2 -…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مباني نظري 11 2 -…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بازارمحوری در صادرات,پيشينه تحقيق بازارمحوری و بازاریابی,پيشينه نظري بازارمح,چارچوب نظري بازارمحوری,دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه بازارمحوری و رضایت شغلی,مباني نظري بازارمحوری سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری…

 • پایان نامه و رساله طراحی پلی کلینیک تخصصی کودکان

  پایان نامه,پایان نامه با موضوع رساله طراحی پلی کلینیک تخصصی کودکان,پایان نامه رساله طراحی پلی کلینیک تخصصی کودکان,دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,رساله طراحی پلی کلینیک تخصصی کودکان دانلود فایل اصلی پایان نامه و رساله طراحی…

 • پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرن

  پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرن برچسب ها: دانلود پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرنمقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرنپاورپوینت شهرسازی مدرنپاورپوینت شهرسازی مدرن وپست مدرنپاورپوینت پست مدرنویژگیهای شهرسازی مدرنیستیپاورپوینت ویژگیهای شهرسازی مدرنیستیپاورپوینت پست مدرنیسم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مقایسه…

 • پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری

  پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماریآموزش روش های سنتی معماریمعماری سنتیمدرسه معماری در فقدان معماریپاورپوینت آموزش سنتی معماریپاورپوینت آموزش روش های سنتی معماریپاورپوینت معماری سنتیمباحث نظری و آموزش سنتی معماری رفتن…

 • پیشینه و مبانی نظری یادگیری و مشارکتی

  پیشینه و مبانی نظری یادگیری و مشارکتی دانلود پیشینه و مبانی نظری یادگیری و مشارکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری ومشارکتی فصل دوم ادبيات پژوهش يادگيري چيست ؟…

 • ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

  ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل موارد…

 • بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی

  بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی برچسب ها: رفتن به سایت اصلی بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر…

 • مبانی نظری اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش اختلال بيش فعالي,پيشينه نظري انواع نوروفيدبک,دانلود مباني نظري شخيص ADHD,فصل دوم پايان نامه ارشد ADHD,مباني نظري درمان ADHD,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اختلال یادگیری,مبانی نظری اختلال بيش فعالي,نقص توجه,نقص توجه ADHD دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف ارزیابی عملکرد (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم و ماهیت مدیریت عملکرد,پیشینه تحقیق مفهوم ارزیابی عملکرد,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ومولفه ها ی فراشناخت,مبانی نظری اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد,مبانی نظری هدف مدیریت عملکرد دانلود فایل اصلی دانلود ادبیات نظری…

 • دانلود پاورپوینت مطالعات و رساله معماري طراحي خوابگاه دانشجویی

  برنامه فیزیکی خوابگاه دانشجویی,پایان نامه طراحي معماری خوابگاه دانشجویی,رساله معماري طراحي خوابگاه دانشجویی,ظوابط و استانداردهای طراحي خوابگاه دانشجویی,مطالعات معماري طراحي خوابگاه دانشجویی,معماری خوابگاه دانشجویی دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت مطالعات و رساله معماري طراحي خوابگاه دانشجویی از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت انرژی پاک در طراحی معماری پایدار

  پاورپوینت انرژی پاک در طراحی معماری پایدار دانلود پاورپوینت انرژی پاک در طراحی معماری پایدار دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت انرژی پاک در طراحی معماری پایدار،در طراحی معماری،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش.…

 • تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

  پایان نامه تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی,پروژه تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی,کامپوزیت دندان دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده

  پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت عمومی و تعارض متقابل…

 • پاورپوینت Stent (استنت)

  پاورپوینت Stent (استنت) دانلود پاورپوینت Stent (استنت) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت Stent (استنت)،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اولین مورد کاشت استنت در سال 1986 توسط ژاکوب پوئل و…

 • پاورپوینت شهرها و بناهای معروف ایتالیا

  پاورپوینت شهرها و بناهای معروف ایتالیا دانلود پاورپوینت شهرها و بناهای معروف ایتالیا دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت شهرها و بناهای معروف ایتالیا،در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی…

 • دانلود طرح توجیهی کارخانه تولید چوب و کاغذ و مقوا سازی

  پروژه تولیدی مقوا و کارتن,پروژه کارافرینی تولید مقوا,دانلود طرح توجیهی کارخانه تولید مقوا,طرح توجیهی تولید چوب,طرح توجیهی تولید کاغذ,طرح تولید مقوا و کاغذ,طرح کسب و کار تولید مقوا و کاغذ,کارافرینی کارخانه تولید کاغذ دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی کارخانه…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع فیزیک پایه 1( مکانیک)

  دانلود پاورپوینت با موضوع فیزیک پایه 1( مکانیک) برچسب ها: حل مسائل فیزیک پایه 1(مکانیک ) هریس بنسوندانلود کتاب فیزیک پایه 1 پیام نور هریس بنسونحل المسائل فیزیک پایه 1 پیام نوردانلود کتاب فیزیک پایه 1 پیام نور pdfدانلود کتاب…

 • پیشینه و مبانی نظری مدرسه هوشمند

  پیشینه و مبانی نظری مدرسه هوشمند دانلود پیشینه و مبانی نظری مدرسه هوشمند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدرسه هوشمند مقدمه : امروزه مهمترين دغدغه‌ي نظام آموزشي و پرورشی يك كشور ، ايجاد…

 • بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

  بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان برچسب ها: اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان تاثیرات فرهنگی فردگرایی فاصله قدرتبررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسانتحقیق حسابداری رایگاننگین فایل رفتن…

 • پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر

  پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر برچسب ها: راهنمای تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشتتغذیه با شیر مادر pptفواید تغذیه با شیر مادرعلائم سیر نشدن نوزاد با شیر مادرعلت سیر نشدن نوزاد باشیر مادرعلائم کافی نبودن شیر مادردانلود کتاب مجموعه…

 • مبانی و گسترده نظری پیشینه پژوهش مفاهیم و مولفه های دلبستگی

  مبانی و گسترده نظری پیشینه پژوهش مفاهیم و مولفه های دلبستگی برچسب ها: فصل دوم مبانی نظری تحقیق مفهوم شناسي دلبستگيسوابق پژوهشی نظريه دلبستگي بالبيدانلود مباني نظري تعریف سبك دلبستگي ايمنمباني نظري سبك هاي دلبستگيپيشينه تحقيق دلبستگيپيشينه پژوهش سبك هاي…

 • پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهان

  بافت زمینه ای,بافت های حاصل از تقسیم مریستم ها,برش ساقه و ریشه در گیاهان علفی,پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهان,مریستم راسی,مناطق مریستمی دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهان از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه…

 • مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

  مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده دانلود مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - 1 - مقدمه014 2 - 2 - توسعه…

 • بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی

  بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی برچسب ها: عدالت سازمانی رفتار مدنی سازمانی شرکت های تعاونیبررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونیتولیدیپایان نامه بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی…

 • پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک

  پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک برچسب ها: پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراکنيازهاي رانندگان ليفتراکليفتراک فقط براي جابجائي بار مي باشداصول ايمني عموميرانندگي ايمنبازرسيهاي ايمني و عملياتياپراتوري ليفتراکنکاتي جهت جلوگيري از چپ کردن رفتن به سایت اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری رسانه و دیدگاه و نظریه های آن

  پیشینه و مبانی نظری رسانه و دیدگاه و نظریه های آن دانلود پیشینه و مبانی نظری رسانه و دیدگاه و نظریه های آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : رسانه :…

 • پاورپوینت بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران

  پاورپوینت بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران برچسب ها: بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایرانتاثیر نهادهای اجتماعی بر شکل شهر در پیش از اسلاموضعیت سیاسی اجتماعی شهرهای پس از اسلاماستقلال شهر از حکومتویژگی های بارز دوره صفویخود اتکایی…